Trwały uszczerbek na zdrowiu a zadośćuczynienie

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym doznanej krzywdy, zarówno fizycznej jak i psychicznej i choć przepisy prawa nie regulują czynników, jakie powinien brać pod uwagę sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na wysokość tego świadczenia.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Obowiązujące przepisy prawa nie definiują czym jest uszczerbek na zdrowiu, jednak w oparciu o przepisy kodeksu karnego należy przyjąć, że uszczerbek na zdrowiu to zaburzenie w funkcjonowaniu organizmu polegające na rozstroju zdrowia albo naruszeniu czynności narządu ciała powodujące upośledzenie czynności organizmu.
Stopień trwałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przejawia się zatem jako kalectwo, oszpecenie, ograniczenia ruchowe, niezdolność do wykonywania codziennych czynności życiowych.

Jak określany jest uszczerbek na zdrowiu?

Wysokość stawek za uszczerbek na zdrowiu regulowana jest przez załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

W praktyce wygląda to tak, że każde doznane na skutek wypadku komunikacyjnego obrażenie ciała (np. złamanie kończyny, utrata organu wewnętrznego, czy blizna) zawarte jest w tabeli i posiada wartość wyrażoną w procentach. Wartość ta wyraża ile zdrowia utracił poszkodowany na skutek wypadku.

Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe podczas postępowania przedsądowego posługują się własnymi, wewnętrznymi tabelami określającymi stawki za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Bardzo często stawki te są zdecydowanie niższe od tych określonych w rozporządzeniu ministerialnym. Co więcej lekarze orzecznicy zatrudnieni przez ubezpieczycieli zaniżają stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagatelizując odniesione przez poszkodowanych obrażenia i ich następstwa.

Istotną dla poszkodowanych informacją jest fakt, że opinia lekarza orzecznika wydana w postępowaniu przedsądowym nie jest wiążąca dla poszkodowanego. Po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, opinię wydają powołani przez sąd biegli sądowi danej specjalizacji. Biegły dokonuje ponownej oceny stanu zdrowia poszkodowanego, posługując się stawkami za uszczerbek na zdrowiu zawartymi w tabeli ministerialnej.

Uszczerbek na zdrowiu to nie jedyne kryterium brane pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia.

Przyjęło się, że wysokość zadośćuczynienia powinna być proporcjonalna do stopnia uszczerbku na zdrowiu - im wyższy, tym wyższa powinna być kwota zadośćuczynienia. Kryterium to jest jednym z najważniejszych przy ocenie wysokości należnego zadośćuczynienia, jednak nie jedynym. Sąd bierze pod uwagę również inne czynniki, o których to pisaliśmy w osobnym wpisie.

Jako Kancelaria Prawna reprezentujemy naszych Klientów, dochodząc należnego im zadośćuczynienia na drodze postępowania przedsądowego jaki sądowego. Dodatkowo, w celu ustalenia właściwego rozmiaru szkody oraz doznanej krzywdy, posiadamy własnych lekarzy orzeczników, którzy dokonują u osób poszkodowanych właściwej i rzetelnej oceny doznanego trwałego oraz długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku. W zakładce wyroki znajdą Państwo orzeczenia sądowe z prowadzonych przez nas spraw. Jak można zauważyć, kwoty proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe były rażąco niskie w porównaniu z kwotami zasądzonymi przez Sąd.

Jeśli doznali Państwo krzywdę w wyniku wypadku w postaci uszczerbku na zdrowiu, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zespół wykwalifikowanych prawników podejmie odpowiednie kroki w celu rzetelnego ustalenia rozmiaru szkody oraz uzyskania dla Państwa należnego świadczenia z tytułu zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości.


Powrót do listy Pytania do prawnika