Polityka prywatności

Informacja administratora na temat danych i zgoda na wykorzystywanie danych osobowych

Kancelaria Prawna „SUBSYDIUM” z siedzibą przy ulicy Dietla 81, 31-050 Kraków, uprzejmie informuje, że zapewnia ochronę danych osobowych firm i osób, których dane dotyczą i których jest administratorem – „ADO” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) i lit (c) RODO. Dane są przetwarzane przez Kancelarię Prawną „SUBSYDIUM” w celu realizowania czynności związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę.

ADO informuje, że Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, które realizują zadania i obowiązki wynikające z tytułu reprezentacji, zastępstwa procesowego, pełnomocnictwa substytucyjnego oraz specjalistom w zakresie sporządzania opinii medycznych.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe i firmowe dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych oraz dla wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności:

 1. dla wsparcia obsługi i bieżącej działalności Kancelarii, w celu udzielania odpowiedzi w terminie i formie przewidzianych przepisami;
 2. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych;
 3. dla ustalenia i obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
 4. w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez Wynajmującego lub zawiadamiana właściwych organów przez czas trwania takich postępowań.

Dane będą przechowywane: przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny dla rozliczeń, obsługi reklamacji oraz:

 1. dla zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Kancelarii Prawnej „SUBSYDIUM”;
 2. przez okres wynikający z przepisów i ustaw podatkowych i rachunkowych. Przez czas w którym przepisy nakazują przechowywania danych dla celów podatkowych, a firma może ponosić konsekwencje prawne nie wykonania tego obowiązku.

Przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Kancelarii Prawnej „SUBSYDIUM” będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty:

 1. podmioty świadczące usługi pomocy prawnej, doradcze, podatkowe;
 2. firmy windykacyjne lub nabywające wierzytelności w przypadku braku zapłaty z Państwa strony;
 3. firmy księgowe oraz inne z którymi ADO zawarł stosowne umowy;
 4. banki— w celu dokonywania zwrotów na Państwa rzecz itp. operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura Informacji gospodarczej itp.;
 5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawa uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. do sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. do żądania od ADO usunięcia danych;
 4. żądania od ADO ograniczenia przetwarzania;
 5. do przenoszenia danych, na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem czyli prawo do otrzymania dostarczonych ADO danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
 6. niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego Interesu Administratora łub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7. do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego Państwa członkowskiego UE;
 8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 9. do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wpływu na zakres przetwarzanych danych i transmisyjnych.

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).