Wyroki sądowe

Kancelaria Prawna Subsydium, działa w branży odszkodowawczej już od ponad 19 lat. Nad sprawami naszych Klientów czuwa wyspecjalizowany zespół radców prawnych oraz adwokatów. Dbamy o to by świadczenia z tytułu zadośćuczynienia oraz odszkodowania były dla naszych Klientów jak największe oraz odpowiadały rozmiarom powstałej szkody. W wielu sprawach prowadzonych przez Kancelarię, zmuszeni byliśmy pozywać Towarzystwa Ubezpieczeniowe, ze względu na fakt, iż prowadzone przez nie postępowania likwidacyjne przebiegały w sposób nieprofesjonalny oraz mało staranny, zaś wypłacane świadczenia na rzecz poszkodowanych były rażąco zaniżane. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane wyroki, celem ukazania jakie kwoty uzyskujemy dla naszych Klientów, uświadomienia jak działają Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz jakie kwoty są obecnie przyjmowane przez Sądy Powszechne.

Data zapadnięcia wyroku Luty 2020
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 343.409,81 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 20 lutego 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 20 lutego 2020 r., zasądził na rzecz poszkodowanego reprezentowanego przez naszą Kancelarię kwotę 343.409,81 zł. W 2013 r., doszło do groźnego wypadku z udziałem poszkodowanego, który poruszając się rowerem został potrącony przez samochód osobowy wskutek czego doznał bardzo poważnych obrażeń ciała realnie zagrażających jego życiu, a obejmujących: uraz głowy, krwiaki śródmózgowe, rany tłuczone okolicy czołowej prawej, rany płatowej okolicy ciemieniowej i skroniowej prawej oraz licznych złamań odcinka szyjnego kręgosłupa, złamania tylnego poprzecznego wyrostka C1, złamania wyrostków kolczastych C4,C5, złamania żeber 2-5 po stronie prawej, złamania trzonów kręgów Th5, Th6, stłuczenia płuc, licznych ran otwartych głowy, licznych powierzchniowych urazów barku i ramienia. Na skutek wypadku powód stał się osobą całkowicie niezdolną do pracy zarobkowej oraz samodzielnej egzystencji, wymagającą stałej, nieprzerwanej, praktycznie 24 – godzinnej opieki. W toku postępowania przedsądowego opiekun prawny powoda zgłosił roszczenie o wypłatę kwoty 347.630,17 zł z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie w ramach kredytu udzielonego przez bank przysługującego w zakresie trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, jednakże pozwany odmówił przyznania świadczenia podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia. Z przedmiotową decyzją nie zgadzał się pełnomocnik poszkodowanego, dlatego też przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia14 sierpnia 2019 r., przychylił się do twierdzeń pozwanego omawiając przyznania świadczeń, w związku z czym pełnomocnik powoda wniósł apelację od wyroku w której zarzucił sądowi pierwszej instancji szereg uchybień wnosząc o zmianę zaskarżonego wyroku. Na skutek powyższego, Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 20 lutego 2020 r. uwzględnił apelację powoda wskazując, jak trafnie podnosił pełnomocnik powoda, iż okoliczności tej konkretnej sprawy sprzeciwiają się uwzględnieniu zarzutu przedawnienia i to w sposób jaskrawy. Reprezentowany przez naszą Kancelarię powód otrzymał łącznie kwoty w wysokości 343.409,81 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie pozwanego, 15.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu instancji odwoławczej.

Data zapadnięcia wyroku Luty 2020
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz 22.550,00 zł, tytułem odszkodowania wraz z odsetkami
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie I Wydział Cywilny z dnia 20 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 20 lutego 2020 r., zasądził na rzecz Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię dopłatę kwoty 55.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie powstały na skutek wypadku, który miał miejsce w 2016 r. oraz kwotę 18.263,00 zł tytułem odszkodowania za sprawowanie opieki nad powódką przez jej najbliższych. Poszkodowana przechodząc prawidłowo przez oznakowane przejście dla pieszych, została potrącona przez nadjeżdżający samochód. W wyniku uderzenia przez pojazd, poszkodowana doznała bardzo poważnych obrażeń ciała w postaci złamania trójskokowego lewego podudzia oraz złamania szyjki kości udowej po stronie lewej, wymagającego wszczepienia endoprotezy lewego stawu biodrowego. Na skutek doznanych obrażeń, Powódka była kilkukrotnie operowana, w przebiegu leczenia wystąpiło powikłanie w postaci niewydolności krążenia. W wyniku wypadku powódka stała się osobą niepełnosprawną, wymagającą codziennej opieki osób trzecich, poruszającą się przy pomocy balkonika lub laski, nie będącą w stanie pokonać dłuższych dystansów. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło poszkodowanej kwotę 45.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz 4.287,00 zł odszkodowania z tytułu opieki, a także 1.682,46 tytułem zwrotu kosztów leczenia, wskazując, iż są to kwoty adekwatne do rozmiaru szkody, które spełniają charakter kompensacyjny. Pomimo, iż pełnomocnik wielokrotnie odwoływał się od decyzji Ubezpieczyciela wskazując, iż wypłacone świadczenie zostało rażąco zaniżone – Ubezpieczyciel nie zmienił swojego błędnego stanowiska i odmówił wypłaty na rzecz poszkodowanej dalszych świadczeń. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego, w toku którego biegły z zakresu chirurgii ogólnej urazowej ustalił, iż powódka doznała uszczerbku na zdrowiu na poziomie 45%. Sąd Okręgowy w Tarnowie w wyroku z dnia 20 lutego 2020 r., zasądził na rzecz poszkodowanej dopłatę kwoty 73.263.00 zł z tytułu zadośćuczynienia oraz odszkodowania wraz z odsetkami. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarie poszkodowana uzyskała 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz 22.550,00 zł, tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Data zapadnięcia wyroku Wrzesień 2019
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 666.666,67 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz comiesięczna renta w wysokości 7.466,67 zł
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I Wydział Cywilny z dnia 03.09.2019 r.

W 2014 roku w Małopolsce miał miejsce bardzo groźny wypadek drogowy. Kierujący samochodem osobowym podczas włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z jadącym drogą główną motocyklem. W wyniku zderzenia pojazdów, krytycznych obrażeń ciała w postaci krwiaka podtwardówkowego ze stłuczeniem mózgu po stronie prawej, złamania podstawy czaszki i łuski kości potylicznej doznał małoletni powód (chłopiec lat 15) będący pasażerem jednośladu. Doznane obrażenia ciała, skutkowały, iż poszkodowany, pozostawał w stanie wegetatywnym bez żadnego kontaktu z otoczeniem, był całkowicie sparaliżowany, nie był zdolny do samodzielnej egzystencji oraz wymagał całodobowej opieki osób najbliższych. Poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu na poziomie 255% tak ustalili biegli w toku postępowania sądowego. Nasza Kancelaria zwróciła się w imieniu opiekuna prawnego osoby poszkodowanej do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę świadczeń z tytułu zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie, odszkodowania, a także przyznania renty z tytułu zwiększonych potrzeb. W toku postępowania likwidacyjnego, Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanego kwotę 50.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia, zwrócił w części koszty leczenia poszkodowanego, jak również przyznał rentę w wysokości 1.440,00 zł. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazała, iż poszkodowany przyczynił się swoim zachowaniem do szkody na poziomie aż 50 % - ze względu na fakt, iż w chwili wypadku nie posiadał na głowie kasku, zaś kierujący jednośladem nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdem – przedmiotowy fakt pozostawał bezsporny pomiędzy stronami, jedynie wysokość przyczynienia była sporna, bowiem w ocenie pełnomocnika przypisywanie przyczynienia na poziomie 50% małoletniemu było stanowczo zawyżone. Pomimo licznych odwołań ze strony Kancelarii, Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko, wskazują, iż wypłacona kwota zadośćuczynienia jest adekwatna do rozmiarów przedmiotowej szkody, zwłaszcza do negatywnych następstw zdrowotnych doznanych przez poszkodowanego, zaś przyznane świadczenie rentowe jest wystarczająca. Natomiast przypisywanie przyczynienia na poziomie 50% jest zasadne. Przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny, w wyroku z dnia 9 maja 2018 r., zasądził na rzecz poszkodowanego kwotę 465,762,79 zł, tytułem zadośćuczynienia uznając, iż wyjściowa kwota z tego tytułu winna wynieść 1.050.000,000 zł. Sąd uznał jednak, iż Powód przyczynił się do szkody na poziomie 50% dlatego też kwota ta została obniżona o połowę oraz o kwotę 50.000,00 zł., wypłaconą w toku postępowania likwidacyjnego przez Ubezpieczyciela. Dodatkowo, Sąd przyznał na rzecz poszkodowanego rentę w wysokości 5.600,00 zł, miesięcznie.

W przedmiotowej sprawie, nasza Kancelaria złożyła apelację od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wskazując, iż Sąd I instancji nieprawidłowo ustalił przyczynienia poszkodowanego na poziomie 50%. Sąd Apelacyjny w Krakowie, w wyroku z dnia 3.09.2019 r., uwzględnił apelację pełnomocnika poszkodowanego, wskazując, iż w realiach niniejszej sprawy zasadnym jest uznanie przyczynienia powoda do zaistnienia szkody w wysokości 1/3, zaś pozostałych uczestników zdarzenia, tj. kierującego samochodem oraz kierującego motocyklem łącznie w wysokości 2/3. Reprezentowany przez naszą Kancelarię poszkodowany otrzymał łącznie 666.666,67 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz comiesięczną rentę w wysokości 7.466,67 zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Data zapadnięcia wyroku Listopad 2019
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 113.273,59 zł zadośćuczynienia za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny z dnia 12 listopada 2019

Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 12 listopada 2019 r., zasądził na rzecz Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 100.273,59 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie powstały na skutek wypadku, który miał miejsce w Małopolsce w 2012 r. Poszkodowana przechodzą prawidłowo przez oznakowane przejście dla pieszych, została potrącona przez nadjeżdżający samochód. W wyniku uderzenia przez pojazd, poszkodowana doznała bardzo poważnych obrażeń ciała w postaci złamania trzonów kości podudzia prawego, złamania trzonu kości promieniowej lewej z kątowym ustawieniem odłamów, złamania podstawy V kości śródręcza prawego, skręcenie lewego stawu skokowego goleniowego oraz ran tłuczonych głowy i rąk, stłuczenia ramienia. Na skutek doznanych obrażeń, Powódka była kilkukrotnie operowana, w przebiegu leczenia wystąpiło powikłanie w postaci zapalenia płuc oraz zakrzepowego zapalenia żył głębokich podudzia prawego. Przez długi okres czasu poszkodowana chodziła o balkoniku, zaś obecnie w dalszym ciągu ma problemy z chodzeniem, porusza się nieprawidłowo o lasce. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło poszkodowanej kwotę 13.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, wskazując, iż jest to kwota adekwatna do rozmiaru szkody, która spełnia charakter kompensacyjny. Dodatkowo, Pozwana Spółka skierowała poszkodowaną na komisję lekarską, gdzie lekarze działający na zlecenie Ubezpieczyciela orzekli, iż poszkodowana doznała 11% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Pomimo, iż pełnomocnik wielokrotnie odwoływał się od decyzji Ubezpieczyciela wskazując, iż wypłacone świadczenie zostało rażąco zaniżone jak również przedstawił opinię niezależnych biegłych specjalistów, z której wynikało, iż Powódka doznała 45% uszczerbku na zdrowiu – Ubezpieczyciel nie zmienił swojego błędnego stanowiska i odmówił wypłaty na rzecz poszkodowanej dalszych świadczeń. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. W toku postępowania sądowego, biegli sądowi ustalili, iż Powódka doznała uszczerbku na zdrowiu na poziomie 45% nie zaś 11 % jak to starała się forsować strona Pozwana w toku procesu. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarie poszkodowana uzyskała 113.273,59 zł, tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2019
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 64.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci męża
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie , Wydział I Cywilny z dnia 24 października 2019r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie, Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 24 października 2019 r., zasądził na rzecz Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 64.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci tragicznie zmarłego męża (na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24§1 k.c.) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz kwotę 3.801,00 zł, tytułem kosztów procesu. Kwota tytułem zadośćuczynienia uwzględniała 20% przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Przedmiotowa sprawa dotyczyła wypadku z 1999 r., w którym to niezidentyfikowany kierujący samochodem dostawczym potrącił wsiadającego do pojazdu męża naszej klientki, który poniósł śmieć na miejscu zdarzenia. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie znalazło podstaw do przyjęcia odpowiedzialności za szkodę i wypłaty żądanej przez naszą Mandantkę kwoty tytułem zadośćuczynienia. Pomimo licznych odwołań, Ubezpieczyciel nie zmienił swojego stanowiska, dlatego też przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarię poszkodowana otrzymała kwotę 64.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej.

Data zapadnięcia wyroku Wrzesień 2019
Typ zdarzenia Wypadek przy pracy
Otrzymana kwota 64.960,00 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci syna
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Wydział I Cywilny z dnia 16 września 2019 r.

W 2008 r., na terenie budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego doszło do tragicznego wypadku. Na skutek złamania się wysięgnika żurawia, został przygnieciony do ziemi syn naszego Klienta – młody mężczyzna, który w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć. Pełnomocnik poszkodowanego pośrednio, zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z wnioskiem o wypłatę zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel nie znalazł podstaw do przyjęcia odpowiedzialności za szkodę i odmówił wypłaty żądanego świadczenia. Pomimo licznych odwołań, Ubezpieczyciel nie zmienił swojego stanowiska, dlatego też przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Sąd I instancji zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 30.480,00 zł, od Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego tytułem zadośćuczynienia po śmierci syna uznając, iż tragicznie zmarły przyczynił się do wypadku na poziomie aż 50%. Na skutek złożonej apelacji przez naszą Kancelarię, Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 16 września 2019 r., zmienił wyrok Sądu I instancji uznając, iż wyjściowa kwota z tytułu zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej winna wynosić 100.000,00 zł Sąd również uznał, iż w przedmiotowej sprawie tragicznie zmarły przyczynił się do szkody na poziomie nie 50% lecz 30%. Od przyznanej kwoty 100.000,00 zł, zostało odjęte przyczynienie tragicznie zmarłego do szkody na poziomie 30% oraz dotychczas wypłacone na rzecz Powoda świadczenie z ubezpieczenia grupowego jak również przyznane jednorazowe świadczenie odszkodowawcze z ZUS. Łącznie reprezentowany przez naszą Kancelarię klient otrzymał 64.960,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci tragicznie zmarłego syna (na podstawie art. 448 k.c.) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz kwotę 8.568,53 zł tytułem kosztów procesu i zastępstwa procesowego.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny, śmierć osoby najbliższej
Otrzymana kwota 91.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci ojca
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział I Cywilny z dnia 3 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 3 października 2018 r.,zasądził na rzecz małoletniej Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 59.200,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci tragicznie zmarłego ojca (na podstawie art. 446§4 k.c., 446§3 k.c.) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz kwotę 4.179,39 zł, tytułem kosztów procesu. Kwota zasądzone przez Sąd tytułem zadośćuczynienia i pogorszenia sytuacji życiowej uwzględniały 30% przyczynienie się tragicznie zmarłego do szkody. Przedmiotowa sprawa dotyczyła wypadku z 2016 r., w którym to sprawca zdarzenia wykonując manewr skrętu nie zachował należytej ostrożności czym doprowadził do zajechania drogi prawidłowo jadącemu motocyklowi, który był kierowany przez ojca naszej Mandantki. Na skutek dokonanych obrażeń pomimo udzieleniu natychmiastowej pomocy motocyklista zmarł na miejscu zdarzenia. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyjęło odpowiedzialność i wypłaciło tytułem zadośćuczynienia kwotę 21.000 zł, a tytułem pogorszenia sytuacji życiowej kwotę 10.800 zł. Dodatkowo, Ubezpieczyciel przypisał tragicznie zmarłemu przyczynienie do wypadku na poziomie aż 50%. Pomimo licznych odwołań, Ubezpieczyciel nie zmienił swojego stanowiska, stronom nie udało się dojść do konsensusu w sprawie, dlatego też przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarię poszkodowana otrzymała kwotę 91.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia i pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Data zapadnięcia wyroku Luty 2019
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 140.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 18 lutego 2019 r., na rzecz poszkodowanego reprezentowanego przez naszą Kancelarię zasądził kwotę 110.000,00 zł., tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie. W wyniku wypadku z 2017 r., poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, które realnie zagrażały jego życiu, w postaci: krwiaka nadtwardówkowego, pęknięcia łuku jarzmowego, kości jarzmowej, skroniowej i ciemieniowej po prawej stronie, stłuczenia mózgu, złamania prawego oczodołu, złamania zatoki klinowej prawej, skręcenia kolana. Poszkodowany na skutek poniesionych obrażeń ciała był dwukrotnie operowany. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel na rzecz poszkodowanego wypłacił kwotę 30.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie, uznając iż jest to kwota odpowiednia. Podstawą wypłaconej kwota, była opinia orzeczników, działających na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, którzy ocenili uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego na poziomie 28%. Celem weryfikacji ustalonego uszczerbku, poszkodowany na zlecenie pełnomocnika został poddany naocznemu badaniu lekarskiemu, w którym dokonano oceny uszczerbku na zdrowiu na poziomie aż 65% Ze względu na fakt, iż Ubezpieczyciel odmówił wypłaty dalszych świadczeń na rzecz poszkodowanego, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Powołani w toku prowadzonego postępowania biegli sądowi, ustalili, iż uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego wyniósł aż 70%. Łącznie, reprezentowany przez naszą Kancelarię poszkodowany otrzymał 140.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Data zapadnięcia wyroku Czerwiec 2019
Typ zdarzenia Poślizgnięcie na oblodzonym chodniku
Otrzymana kwota 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie i 1.202,08 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia
Wypadek komunikacyjny
Wypadek na obliczonym chodniku

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Reprezentowana przez naszą Kancelarię poszkodowana, zimą 2016 roku uległa poważnemu wypadkowi. Wychodząc z klatki jednego z bloków na osiedlu w Krakowie, poszkodowana poślizgnęła się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku, upadając całym ciężarem ciała na ziemie. Na skutek upadku, poszkodowana doznała bardzo poważnych obrażeń ciała w postaci: zwichnięcia stawu barkowego ze złamaniem guzka większego kości ramiennej, wieloodłamowego złamania kości ramiennej z przemieszczeniem fragmentów kostnych oraz rozerwanie ścięgien mięśni nad i pod grzbietowego. Na skutek mnogich obrażeń ręki, doszło do częściowego niedowładu kończyny. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe całkowicie odmówiło wypłaty na rzecz poszkodowanej należnego świadczenia z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania, wskazując, iż osoby odpowiedzialne za utrzymanie chodnika dopełniły swoich obowiązków i przed wypadkiem poszkodowanej odśnieżyły chodnik, a nadto skuły zalegający lód na chodniku. Dodatkowo Ubezpieczyciel w swoim stanowisku wskazywał, iż w dacie wypadku wystąpiło nadmierne załamanie pogody i osoby odpowiedzialne za odśnieżanie nie były wstanie w sposób dostatecznie szybko odśnieżyć wszystkich chodników w rejonie bloku. Pomimo licznych odwołań, Ubezpieczyciel w toku postępowania likwidacyjnego nie zmienił swojego stanowiska. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Powołani świadkowie w toku postępowania zeznali, iż osoby odpowiedzialne za odśnieżanie chodników w dacie zdarzenia nie wykonywali żadnych czynności porządkowych, zaś ich praca budziła wątpliwości mieszkańców bloku już od dawna. Dodatkowo, instytut meteorologii, wskazał, iż w dacie zdarzenia nie doszło do żadnego załamania pogody jak to wskazywało pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W wyroku z dnia 25 czerwca 2019 roku, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz poszkodowanej reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 50.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie, oraz kwotę 1.202,08 zł, tytułem zwrotu kosztów leczenia poszkodowanej, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Data zapadnięcia wyroku Maj 2019
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 80.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia i 4.039,00 zł tytułem zwrotu kosztów opieki
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie, X Zamiejscowy Wydział Cywilny z dnia 30 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Tarnowie, X Zamiejscowy Wydział Cywilny w wyroku z dnia 30 maja 2019 r., zasądził na rzecz poszkodowanego reprezentowanego przez naszą Kancelarię, kwotę 44.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, kwotę 4.039,00 zł tytułem zwrotu kosztów opieki oraz 180,00 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu do placówek medycznych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. W 2016 r. doszło do bardzo groźnego wypadku drogowego. Poszkodowany w wypadku drogowym doznał rozległych obrażeń ciała w postaci: stłuczenia głowy, złamania żeber VII, IX, XI po stronie prawej z przewlekłym zespołem bólowym, złamania panewki lewego stawu biodrowego ze złamaniem kości łonowej po stronie lewej z następowym upośledzeniem funkcji ruchowej stawu średniego stopnia, otwartego złamania ¼ dalszej trzonu prawej kości udowej z uszkodzeniem mięśnia prostego uda oraz stłuczenia i rany szarpanej podudzia prawego. Trały uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego został oceniony na poziomie 36%. W toku trwającego postępowania likwidacyjnego, Ubezpieczyciel na rzecz naszego klienta wypłacił jedynie kwotę 36.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. W ocenie pełnomocnika poszkodowanego, kwota zadośćuczynienia była rażąco zaniżona względem negatywnych następstw zdrowotnych doznanych w związku z wypadkiem przez poszkodowanego. Ze względu na fakt, iż Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę sądową. Łącznie reprezentowany przez nasz Kancelarię poszkodowany uzyskał kwotę 80.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia kwotę 4.039,00 zł tytułem zwrotu kosztów opieki oraz 180,00 zł tytułem zwrotu kosztu dojazdu do placówek medycznych, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie Ubezpieczyciela.

Data zapadnięcia wyroku Luty 2019
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 75.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia i 4.800,00 zł odszkodowania tytułem zwrotu kosztów opieki
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 26 lutego 2019 r. zasądził na rzecz poszkodowanego reprezentowanego przez naszą Kancelarię kwotę w wysokości 50.000,00 zł. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 3.036,00 zł. odszkodowania za sprawowanie nad nim opieki przez osoby najbliższe. W 2015 roku doszło do groźnego wypadku komunikacyjnego z udziałem powoda, który został potrącony prze kierującego samochodem. Na skutek wypadku, poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała w postaci: urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu, ran głowy okolicy ciemieniowej, złamania trzonów kości przedramienia prawego ze zwichnięciem głowy kości promieniowej i uszkodzeniem stawu promieniowo łokciowego dalszego, złamania wieloodłamowego trzonów kości podudzia prawego, złamania gałęzi górnej kości łonowej prawej oraz stłuczenia skóry podudzia prawego. W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanego kwotę 25.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 1.764,00 zł tytułem odszkodowania za koszty sprawowani opieki uznając, iż jest to kwota adekwatna do rozmiarów szkody, w szczególności negatywnych następstw doznanych na skutek wypadku. Z tą decyzją nie zgodził się pełnomocnik poszkodowanego, który złożył odwołanie od decyzji, wskazując, iż przyznane świadczenie zostało zaniżone. Ubezpieczyciel nie zmienił swojego stanowiska, wobec czego sprawa skierowana została na drogę powództwa cywilnego. Wyrokiem z dnia 26 lutego 2019 r. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego dopłatę w kwocie 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 3.036,00 zł tytułem odszkodowania za poniesione za koszty opieki. Łącznie reprezentowany przez naszą Kancelarię klient otrzymał 75.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpnie oraz 4.800,00 zł odszkodowania tytułem zwrotu kosztów opieki wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo Ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty kwoty 8.360,51 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Data zapadnięcia wyroku Grudzień 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci męża
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział I Cywilny z dnia 13 grudnia 2018r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r., zasądził na rzecz Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 88.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci tragicznie zmarłego męża (na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24§1 k.c.) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz kwotę 11.617,00 zł., tytułem kosztów procesu. Przedmiotowa sprawa dotyczyła wypadku z 2002 r., w którym kierujący samochodem osobowym nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że jadąc z prędkością nadmierną do panujących warunków atmosferycznych, wpadał w poślizg, uderzył w barierę energochłonną, a następnie potrącił prawidłowo idącego pasem zieleni pieszego, który na miejscu zdarzenia poniósł śmierć. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyznało jako zasadne kwotę 12.000,00 zł, uznając, iż wypłacona kwota jest adekwatna do okoliczności sprawy zwłaszcza utraty przez poszkodowaną osoby najbliższej z którą Powódka miała dwoje małoletnich dzieci. Pomimo licznych odwołań, Ubezpieczyciel nie zmienił swojego stanowiska, proponował jedynie zakończenie sprawy w drodze ugody na łączną kwotę 24.000,00 zł. Z tak niekorzystną propozycją i stanowiskiem Ubezpieczyciela nie mógł zgodzić się pełnomocnik poszkodowanej, dlatego też przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarię poszkodowana otrzymała kwotę 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej.

Data zapadnięcia wyroku Grudzień 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 31.500,00 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci przyrodniego brata
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach Wydział I Cywilny z dnia 27 grudnia 2018r.

Sąd Rejonowy w Wadowicach w wyroku z dnia 27 grudnia 2018r. zasądził na rzecz powoda reprezentowanego przez naszą Kancelarię kwotę 22.500,00 zł. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci przyrodniego brata. W 2016 r., roku doszło tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego w którym śmierć poniósł 44 letni motocyklista. Do wypadku doszło na skutek nie ustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez samochód osobowy, który wykonując manewr skrętu w lewo zajechał drogę nadjeżdżającemu motocykliście, który poruszał się z prędkością wyższą niż administracyjnie dopuszczana. W toku postępowania likwidacyjnego, Ubezpieczyciel przyjął swoją odpowiedzialność i wypłacił na rzecz naszego klienta kwotę 15.000,00 zł., obniżając ją o 40% przyczynienia tragicznie zmarłego do wypadku. W związku brakiem porozumienia z ubezpieczycielem, nasza Kancelaria skierowała sprawę do sądu. W toku procesu Sąd uznał, iż przyczynienie w przedmiotowej sprawie tragicznie zmarłego wynosi 30% nie zaś 40% jak to forsował Ubezpieczyciel w postępowaniu likwidacyjnego, dlatego też Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 22.500,00 zł. Łącznie reprezentowany przez naszą Kancelarię klient otrzymał 31.500,00 zł tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpnie plus odsetki ustawowe. Przyznana kwota zadośćuczynienia, uwzględniała 30% przyczynienia zmarłego do wypadku.

Data zapadnięcia wyroku Luty 2019
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 150.000,00 zł za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 25 lutego 2019r.

Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 25 lutego 2019r. zasądził na rzecz poszkodowanej reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 145.000,00 zł. tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie. W 2014 roku doszło do wypadku komunikacyjnego z udziałem poszkodowanej która była pasażerem samochodu, w chwili zdarzenia była dwunastomiesięcznym dzieckiem. Na skutek krytycznego zdarzenia poszkodowana doznała mnogich obrażeń ciała realnie zagrażających jej życiu a to: urazowego obrzęku mózgu, stłuczenia mózgu, krwawienia podpajęczynówkowego, krwiaka przymózgowego, złamania kości potylicznej, stłuczenia płuc, krwiaków okołośledzionowych i okołowątrobowych. Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za zdarzenie i wypłacił kwotę 5.000,00 zł podnosząc zarzut przyczynienia się opiekunów poszkodowanej do powstania szkody polegający na nieprawidłowym przewożeniu dziecka. W związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia odwołania sporządzonego przez naszą Kancelarię, w którym podnoszony był cały szereg argumentów przemawiających za brakiem przyczynienia oraz jednoznacznie wskazujący na rażące zaniżenie wypłaconej przez ubezpieczyciela kwoty tytułem zadośćuczynienia. Wobec powyższego sprawa skierowana została na drogę powództwa cywilnego. W toku procesu biegli w swoich opiniach wykluczyli możliwość przyczynienia się opiekunów dziecka do powstania szkody, wskazując, że fotelik był prawidłowo przymocowany do siedzenia samochodu i poszkodowana miała zapięte pasy w foteliku. Sporządzona została również opinia w zakresie uszczerbku na zdrowiu - procentowy uszczerbek na zdrowiu w ocenie biegłego wyniósł 60%. Wyrokiem z dnia 25 lutego 2019r. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej dopłatę w kwocie 145.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd uznał, że żądana przez naszą Kancelarię kwota 2.500,00 zł za 1% mieści się w rozsądnych granicach adekwatnych do zakresu i rodzaju uszkodzeń ciała. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarię klientka otrzymała 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpnie plus odsetki.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 56.000,00 zł za tytułem zadośćuczynienia za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 30 października 2018r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie w wyroku z dnia 30 października 2018r . zasądził na rzecz poszkodowanego reprezentowanego przez naszą Kancelarię kwotę 26.000,00 zł. tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie. W 2015 roku doszło do wypadku komunikacyjnego z udziałem powoda jadącego motocyklem, któremu sprawca zdarzenia kierujący samochodem, wykonując manewr skręt w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W wyniku zderzenia pojazdów, poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci złamania końca dalszego kości promieniowej prawej typu dłoniowy Barton, złamania wyrostka rylcowatego kości łokciowej prawej, skręcenie stawu kolanowego prawego – zerwanie kompleksu tylno - bocznego, więzadła pobocznego strzałkowego i więzadła krzyżowego przedniego, skręcenia stawu skokowo – goleniowego prawego, masywne stłuczenie uda, pachwiny prawej, rana szarpana grzbietu stawu skokowego prawego, krwiaki spojówkowe oraz powiek górnych i dolnych obu oczu, krwiak worka mosznowego, wstrząśnienie mózgu. W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanego kwotę 30.000 zł. uznając tą kwotę za adekwatną do rozmiarów szkody w szczególności negatywnych następstw doznanych na skutek wypadku. Z tą decyzją nie zgodził się pełnomocnik poszkodowanego, złożył odwołanie, bowiem w jego ocenie świadczenie zostało zaniżone. Ubezpieczyciel nie zmienił swojej decyzji, wobec czego sprawa skierowana została na drogę powództwa cywilnego. W toku procesu biegły w opinii ocenił procentowy uszczerbek na zdrowiu na 25%. Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego dopłatę w kwocie 26.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Łącznie reprezentowany przez naszą Kancelarię klient otrzymał 56.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpnie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo Ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty kwoty 6.887,88 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Data zapadnięcia wyroku Kwiecień 2019
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 50.000,00 zł dla matki oraz 37.500,00 zł dla brata
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu I Wydział Cywilny z dnia 18 kwietnia 2019 r.

W 2003 roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego. Kierujący samochodem osobowym na skutek nie obserwowania w należyty sposób przedpola jezdni, nie dostosowując prędkości jazdy do panujących na drodze warunków, doprowadził do potrącenia pieszego znajdującego się na drodze. W wyniku odniesionych obrażeń, pieszy poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Reprezentowana przez naszą Kancelarię najbliższa rodzina tragicznie zmarłego – matka oraz brat - zwrócili się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z wnioskiem o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. z uwagi na naruszenie dobra osobistego jakim jest nagłe i niespodziewane zerwanie więzi emocjonalnej łączącej rodziców z dzieckiem oraz rodzeństwo. W toku prowadzonego przez naszą Kancelarię postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe co do zasady uznało roszczenie za słuszne jednocześnie wypłacając kwoty w wysokości 6.500,00 zł na rzecz matki oraz 3.000,00 dla brata tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, przyjmując, iż tragicznie zmarły przyczynił się do szkody na poziomie 50%. Pomimo, iż pełnomocnik odwołał się od wydanej decyzji, Ubezpieczyciel podtrzymał swoje błędne stanowisko. Ze względu na fakt, iż w ocenie pełnomocnika wypłacone kwoty były rażąco zaniżone i nieadekwatne do tragedii pośrednio poszkodowanych, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. W toku trwającego postępowania przed Sądem, Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz matki tragicznie zmarłego dalszą kwotę 22.500,00 zł, tytułem zadośćuczynienia. W oparciu o przedmiotowy stan faktyczny w sprawie Sąd uznał, iż negatywne przeżycia powodów w postaci zerwanych więzi rodzinnych związanych ze śmiercią syna oraz brata wymagają rekompensaty, dlatego też zasądził, na rzecz pośrednio poszkodowanych kwoty w wysokości 21.000,00 zł, dla matki oraz 34.500,00 zł dla brata zmarłego. Łącznie reprezentowani przez naszą Kancelarię poszkodowani otrzymali kwoty w wysokości 50.000,00 zł, oraz 37.500,00 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę Pozwanego. Przyznane kwoty uwzględniały 50% przyczynienia tragicznie zmarłego do szkody.

Data zapadnięcia wyroku Luty 2019
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 45.000,00 zł po śmierci ojca
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie, XII Wydział Cywilny z dnia 27 lutego 2019 r.

W 2005 roku, doszło do tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego. Kierujący samochodem osobowym, najechał na poruszającego się kosiarką samojezdną po pasie zieleni. W wyniku uderzenia pojazdów, śmierć poniósł kierujący kosiarką. Za pośrednictwem naszej Kancelarii, poszkodowana pośrednio córka tragicznie zmarłego, zwróciła się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z utratą ojca na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. z uwagi na naruszenie dobra osobistego jakim było nagłe i niespodziewane zerwanie więzi emocjonalnej łączącej rodzica z dzieckiem. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel początkowo odmówił wypłaty na rzecz poszkodowanej świadczeń, a następnie dokonał na rzecz poszkodowanej pośrednio wypłaty kwoty 11.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, wskazując, iż jest to kwota adekwatna do rozmiarów przedmiotowej szkody. Pomimo odwołań od decyzji, Ubezpieczyciel utrzymał swoją wcześniejszą decyzję. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Rejonowy w Częstochowie, uznał roszczenia Powódki za w pełni uzasadnione i zasądził na rzecz poszkodowanej pośrednio od Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego dopłatę kwoty 34.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarię klientka otrzymała 45.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej wraz z odsetkami. Dodatkowo Ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty na rzecz Powódki kwoty 3.917,00 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Data zapadnięcia wyroku Listopad 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota po 32.000 zł dla rodzeństwa za śmierć brata
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego w Zakopanem I Wydział Cywilny z dnia 27 listopada 2018 r.

W 2008 roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym ciężkich obrażeń ciała odniosło dziecko. Na oblodzonym podjeździe sunął się traktor, który przygniótł małoletniego poszkodowanego. Po wypadku, chłopiec przez trzy lata był obłożnie chory, bez kontaktu słownego z otoczeniem, z czterokończynowym porażeniem oraz niedotlenieniem mózgu. Ostatecznie, na skutek ciężkich obrażeń poniesionych w wypadku chłopiec zmarł w 2011 roku. Za pośrednictwem naszej Kancelarii, matka tragicznie zmarłego zwróciła się w imieniu swoich dwóch małoletnich synów do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z wnioskiem o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. z uwagi na naruszenie dobra osobistego jakim jest nagłe i niespodziewane zerwanie więzi emocjonalnej łączącej rodzeństwo. W toku prowadzonego przez naszą Kancelarię postepowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe co do zasady uznało roszczenie za słuszne, jednak odmówiło wypłaty zadośćuczynienia, argumentując, iż tragicznie zmarłemu za życia została przyznana kwota zadośćuczynienia w wysokości 425.000,00 zł i wypłata tej kwoty nastąpiła do rąk jego przedstawiciela ustawowego, czyli matki zmarłego. Natomiast z uwagi na stan zdrowia poszkodowanego, nie był on w stanie całkowicie spożytkować ani wykorzystać przyznanej mu kwoty. Pomimo, iż pełnomocnik odwołał się od wydanej decyzji, Ubezpieczyciel podtrzymał swoje błędne stanowisko. Ze względu na fakt, iż w ocenie pełnomocnika odmowa wypłaty zadośćuczynienia była niezasadna, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. W oparciu o przedmiotowy stan faktyczny w sprawie zapadły dwa wyroki Sądu Rejonowego w Zakopanem z dnia 27 listopada 2018 r. Sąd uznał, iż negatywne przeżycia małoletnich powodów związane ze śmiercią brata oraz zerwanie więzi rodzinnej wymagają rekompensaty, dlatego zasądził na rzecz pośrednio poszkodowanych po tragicznej śmierci brata kwoty w wysokości po 32.000,00 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 120.000,00 zł za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu I Wydział Cywilny z dnia 22 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 22 października 2018 r., zasądził na rzecz poszkodowanej reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 102.903,26 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie. W 2014 r., doszło do groźnego wypadku z udziałem poszkodowanej, która wykonując manewr skrętu w lewo na motorowerze, została uderzona z tyłu przez jadący w tym samym kierunku samochód. Na skutek wypadku, poszkodowana doznała mnogich obrażeń ciała realnie zagrażających jej życiu w postaci: krwiaka przymózgowego prawostronnego, złamania przyśrodkowej ściany oczodołu, rany tłuczonej czoła, licznych stłuczeń i otarć skóry. U poszkodowanej wykonano zabieg operacyjny tj. kraniotomii skroniowej prawostronnie, usunięcia krwiaka podtwardówkowego znad prawej półkuli mózgu. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanej 17.461,44 zł., uznając, iż przyzna kwota jest adekwatna do rozmiarów szkody, w szczególności negatywnych następstwa doznanych przez poszkodowaną. Z przedmiotową decyzją nie zgadzał się pełnomocnik poszkodowanej, bowiem w jego ocenie świadczenie wypłacone przez Ubezpieczyciela było rażąco zaniżona. Ze względu na fakt, iż strony postępowania nie doszły do porozumienia, przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 22 października 2018 r., zasądził na rzecz poszkodowanej dopłatę kwoty 102.538,56 zł. z tytułu zadośćuczynienia wraz z odsetkami. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarię poszkodowana otrzymała 120.000,00 zł z tytułu zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 40.000,00 zł dla 6 tygodniowego dziecka po śmierci siostry
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego w Gorlicach I Wydział Cywilny z dnia 15 października 2018r.

W 2016 r., doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym śmierć poniosło 5 letnie dziecko, które jadąc na rowerze w terenie zabudowanym, będąc pod opieką dorosłych osób zostało potrącone przez kierującego samochodem, który poruszał się z prędkością 120 km/h. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło na rzecz 6 tygodniowego brata tragicznie zmarłej kwotę 10.000,00 zł, uznając iż jest ona adekwatna do rozmiarów przedmiotowe sprawy. Z tym stanowiskiem, nie mógł zgodzić się pełnomocnik, dlatego też sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Sąd na rzecz małoletniego powoda zasądził dopłatę kwoty 30.000,00 zł, słusznie argumentując, iż wskutek przedwczesnej śmierci siostry, 6 tygodniowe wówczas dziecko, zostało pozbawione prawa do życia w pełnej rodzinie i posiadania rodzeństwa. Łącznie reprezentowany przez naszą Kancelarię poszkodowany otrzymał 40.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej. Dodatkowo Ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty kwoty 2.939,00 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Data zapadnięcia wyroku Wrzesień 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 100.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia oraz 50.000,00 zł, z tytułu odszkodowania po śmierci syna
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu I Wydział Cywilny z dnia 28 września 2018r.

W 2016 roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego, w którym to sprawca zdarzenia naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy wyprzedzaniu, zmusił kierowcę jadącego samochodem z przeciwka do zjazdu na pobocze w celu uniknięcia zderzenia. Wskutek tego manewru mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała, które doprowadziły do jego zgonu na miejscu zdarzenia. Do naszej Kancelarii zwróciła się matka tragicznie zmarłego o pomoc w przedmiotowej sprawie. W trybie art. 446§4 k.c. złożyliśmy wniosek o naprawienie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeń. W odpowiedzi, Ubezpieczyciel wydał decyzję w której przyznał naszej klientce kwotę 25.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia po śmierci syna. Nasza Kancelaria złożyła odwołanie od decyzji, ale Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowiska, wskazując, iż wypłacona kwota jest odpowiednia do straty, którą poniosła poszkodowana. W związku z brakiem konsensusu z Towarzystwem Ubezpieczeń nasza Kancelaria skierowała sprawę na drogę powództwa cywilnego. W toku trwającego procesu, Ubezpieczyciel wypłacił dodatkową kwotę 35.000,00 zł., tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 8.500,00 zł , tytułem pogorszenia sytuacji po śmierci osoby najbliższej. Ponadto Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zasądził na rzecz naszej klientki dodatkową kwotę 40.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 41.500,00 zł tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej naszej klientki po śmierci syna. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarię klientka otrzymała 100.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia, kwotę 50.000,00 zł, z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe, został zobowiązany do zapłaty kwoty 11.874,00 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Data zapadnięcia wyroku Wrzesień 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota po 96.000,00 zł dla każdego z rodziców po śmierci córki
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27 września 2018r.

W 1997 roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego, w którym to córka naszych klientów mająca zaledwie 21 lat, będąca pasażerką pojazdu, siedząc na tylnej kanapie bez zapiętych pasów na skutek zderzenia czołowego z innym pojazdem poniosła śmierć na miejscu. Tragicznie zmarła rok przed zdarzeniem zawarła związek małżeński oraz była matką siedmiomiesięcznego syna. Klientami naszej Kancelarii byli rodzice tragicznie zmarłej, którzy zwrócili się do nas o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24§1 k.c. Nasza Kancelaria zwróciła się imieniem klientów do Towarzystwa Ubezpieczeń, aby uzyskać należne dla nich zadośćuczynienie po śmierci córki. W odpowiedzi Towarzystwo Ubezpieczeń uznało za należną kwotę po 14.000,00 zł dla każdego z rodziców, jednakże kwoty po 14.000,00 zł zostały pomniejszone o 50% gdyż Towarzystwo Ubezpieczeń uznało 50% przyczynienie się tragicznie zmarłej do szkody ze względu na niezapięcie pasów bezpieczeństwa, w związku z czym rodzice otrzymali po 7.000,00 zł. Pomimo licznych odwołań od decyzji przez pełnomocnika, Ubezpieczyciel utrzymał swoje stanowisko. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał nasze roszczenia w pełni zasadne i zasądził na rzecz naszych klientów kwotę po 120.000,00 zł jednakże kwota została obniżona o 20%, z uwagi na przyjęte przez Sąd przyczynienie się zmarłej do postania szkody, ze względu na niezapięte pasy bezpieczeństwa, opierając się na opinii biegłego sądowego ds. rekonstrukcji. Łącznie reprezentowani przez naszą Kancelarię poszkodowani otrzymali po 96.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia po śmierci córki wraz z odsetkami. Dodatkowo Ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty kwoty 12.081,09 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.234,00 zł.

Data zapadnięcia wyroku Lipiec 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 105.000,00 zł po śmierci córki
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział XII Cywilny z dnia 10 lipca 2018r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 lipca 2018r. zasądził na rzecz powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 68.000,00 zł. tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej oraz kwotę 25.000,00 zł tytułem pogorszenia sytuacji życiowej. W 2009 roku doszło tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego, w którym to śmierć poniosła osiemnastoletnia kobieta - córka powódki, która była pasażerem samochodu prowadzonego przez osobę po wpływem alkoholu. Towarzystwo Ubezpieczeń w toku postępowania likwidacyjnego przyznało na rzecz matki tragicznie zmarłej kwotę 12.000,00 zł., uznając, iż jest to kwota odpowiednia za śmierć córki. Dodatkowo Ubezpieczyciel podniósł, iż tragicznie zmarła przyczyniła się do wypadku, bowiem podróżowała z kierowcą będącym w stanie nietrzeźwości oraz nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Z tymi argumentami nie zgodził się pełnomocnik powódki, dlatego też niniejsza sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. W toku prowadzonej sprawy przed Sądem, Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wykazało że tragicznie zmarła wiedziała, iż podróżuje z nietrzeźwym kierowcą. Dodatkowo powołani biegli na wniosek pełnomocnika poszkodowanej, w wydanych opiniach wskazywali, iż w świetle uszkodzeń pojazdu zapięcie pasów bezpieczeństwa nie dawało gwarancji uniknięcia śmiertelnego skutku wypadku. Twierdzenia biegłych nie były kwestionowane przez Ubezpieczyciela. Teza o tym, że córka powódki przyczyniła się do wypadku, udając się w podróż w nietrzeźwym kierowcą została obalona przez słuszne domniemanie powódki, iż osoba, która kierując samochodem przyjechała do innej miejscowości z której zabierała pasażerów jest trzeźwa. Towarzystwo Ubezpieczeń nie wykazało okoliczności odmiennych, dlatego też Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodziły okoliczności by tragicznie zmarłej przypisać jakiekolwiek przyczynienie do szkody. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarię klientka otrzymała 105.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej oraz pogorszenia sytuacji życiowej wraz z odsetkami. Dodatkowo Ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty kwoty 10.175,86 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Data zapadnięcia wyroku Lipiec 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 180.000 zł oraz oraz comiesięczna renta w wysokości 1.473,92 zł za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 23 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 23 lipca 2018 r., zasądził na rzecz małoletniego poszkodowanego reprezentowanego przez naszą Kancelarie kwotę 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie wraz z odsetkami za opóźnienie oraz rentę w wysokości 1.473,92 zł, miesięcznie płatną w terminie do 10-tego każdego miesiąca wraz z odsetkami za opóźnienie. W 2014 roku, doszło do bardzo groźnego w skutkach wypadku drogowego - małoletni chłopiec przebiegając przez jezdnie w miejscu niedozwolonym, zostało potrącony przez nadjeżdżający samochód, który poruszał się z prędkością znacznie większą od administracyjnie dopuszczalnej. Na skutek uderzenia przez pojazd chłopiec doznał bardzo poważnych obrażeń ciała w postaci: krwiaka mózgu, obrzęku mózgu, stłuczenia płuc, złamania tylnych odcinków żeber po stronie prawej, stłuczenia wątroby, wieloodłamowego złamania kości łonowej lewej, wieoodłamowego złamania trzonu kości udowej prawej. W toku postępowania likwidacyjnego, Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz małoletniego dziecka kwotę 160.000,00 zł, która został pomniejszona o 50% przyczynienia się poszkodowanego do szkody. De facto od Ubezpieczyciela dziecko otrzymało kwotę 80.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel odmówił przyznania na rzecz dziecka świadczenia z tytułu renty pomimo, iż dziecko do końca życia będzie osobą niepełnosprawną. W ocenie pełnomocnika poszkodowanego, kwota zadośćuczynienia wypłacona przez Ubezpieczyciela była rażąco zaniżona względem negatywnych następstw zdrowotnych doznanych w związku z wypadkiem przez dziecko, zaś ustalone przyczynienie na poziomie 50% było zawyżone. Ze względu na fakt, iż Ubezpieczyciel pomimo licznych odwołań pełnomocnika podtrzymał swoje stanowisko i odmówił dopłaty na rzecz poszkodowanego dalszego świadczenia z tytułu zadośćuczynienia, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz poszkodowanego dopłatę do kwoty 80.000,00 zł, wypłaconej w toku postępowania likwidacyjnego kwotę w wysokości 100.000,00 zł, oraz uznał, iż w przedmiotowej sprawie przyczynienie dziecka do szkody wynosi jedynie 20%. Łącznie poszkodowane dziecko otrzymał 180.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia wraz z odsetkami oraz comiesięczną rentę w wysokości 1.473,92 zł.

Data zapadnięcia wyroku Sierpień 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 60.900,54 zł za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach Wydział I Cywilny z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Reprezentowana przez naszą Kancelarię poszkodowana jadąc na rowerze została potrącona przez samochód, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W wyniku zderzenia z pojazdem, poszkodowana doznała bardzo poważnych obrażeń ciała w postaci: złamania kości podstawy czaszki, stłuczenia płatów czołowych mózgu oraz pourazowego krwawienia podpajęczynówkowego. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanej kwotę 8.000,00 zł, uznając, iż jest ona adekwatna do rozmiarów szkody zwłaszcza negatywnych następstw zdrowotnych doznanych na skutek wypadku. Z przedmiotową decyzją nie zgadzał się pełnomocnik poszkodowanej, wskazując, iż wypłacone świadczenie zostało rażąco zaniżone. Pomimo licznych odwołań, Ubezpieczyciel podtrzymał swoje wcześniejsze błędne stanowisko. Ze względu na fakt, iż strony postępowania nie doszły do porozumienia, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Rejonowy w Wadowicach w wyroku z dnia 9 sierpnia 2018 r., zasądził na rzecz poszkodowanej dopłatę kwoty 52.900,54 zł, z tytułu zadośćuczynienia wraz z odsetkami. Łącznie reprezentowana przez nasza Kancelarie poszkodowana otrzymała 60.900,54 zł, z tytułu zadośćuczynienia.

Data zapadnięcia wyroku Luty 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 50.000,00 zł oraz 10.996,27 zł odsetek za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny z dnia 27 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 27 lutego 2018 r., zasądził na rzecz poszkodowanego reprezentowanego przez naszą Kancelarię, kwotę 40.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 10.996,27 zł., tytułem odsetek za opóźnienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W 2014 r., doszło do bardzo groźnego wypadku drogowego. Kierujący samochodem osobowym doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo motocyklem w wyniku którego, kierujący motocyklem doznał poważnych obrażeń ciała w postaci: urazu wielomiejscowego, rany tłuczonej uda lewego z częściowym brzeżnym uszkodzeniem mięśnia 4-głowego uda prawego, złamania trzonu kręgów Th9 i Th10, stłuczenia klatki piersiowej, złamania żeber IX-X po stronie prawej, stłuczenia płuca prawego oraz licznych otarć kończyn. Trały uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego został oceniony na poziomie 32%. W toku trwającego postępowania likwidacyjnego, Ubezpieczyciel na rzecz naszego klienta wypłacił jedynie kwotę 10.000,00 zł, oraz przyjął, iż poszkodowany swoim zachowaniem przyczynił się do przedmiotowego zdarzenia na poziomie aż 50%, bowiem poszkodowany przekroczył o 20km/h prędkość dopuszczalna. W ocenie pełnomocnika poszkodowanego, kwota zadośćuczynienia była rażąco zaniżona względem negatywnych następstw zdrowotnych doznanych w związku z wypadkiem przez poszkodowanego, jak również pełnomocnik kwestionował rzekome przyjęcie przyczynienia poszkodowanego, bowiem w ocenie pełnomocnika, nawet gdyby poszkodowany poruszał się z prędkością dozwoloną, nie miał jakichkolwiek szans na uniknięcie wypadku. Ze względu na fakt, iż Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę sądową. Sąd Okręgowy uznał, iż poszkodowany nie przyczynił się w żadnym stopniu do wypadku i zasądził pełne świadczenie z tytułu zadośćuczynienia. Łącznie poszkodowany otrzymał 50.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz 10.996,27 zł, tytułem odsetek za opóźnienie Ubezpieczyciela.

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 90.000,00 zł po śmierci rodzica
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny z dnia 15 stycznia 2018 r.

W 2013 roku, doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w którym kierujący samochodem osobowym, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi ciężarowemu w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów i śmierci pasażerki samochodu osobowego. Za pośrednictwem naszej Kancelarii, córka tragicznie zmarłej, zwróciła się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę kwoty 90.000,00 zł., tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z utratą matki na podstawie art. 446§4 k.c. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel na rzecz poszkodowanej wypłacił jedynie kwotę 25.000,00 zł, wskazując, iż jest to kwota adekwatna do rozmiarów przedmiotowej szkody. Pomimo odwołań od decyzji przez pełnomocnika poszkodowanej, Ubezpieczyciel utrzymał swoją wcześniejszą decyzję. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, uznał nasze roszczenia za w pełni uzasadnione i zasądził na rzecz naszej Klientki od Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego dopłatę kwoty 65.409,59 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia. Łącznie reprezentowana przez naszą Kancelarię klientka otrzymała 90.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej wraz z odsetkami. Dodatkowo Ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty kwoty 10.488,00 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2018
Typ zdarzenia Poślizgnięcie na oblodzonym chodniku
Otrzymana kwota 9.120,00 zł za złamanie nogi na oblodzonym chodniku
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 5 stycznia 2018 r. - Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny

Poszkodowany reprezentowany przez naszą Kancelarię, przechodząc przez jezdnię wszedł na chodnik, po czym upadł całym ciężarem ciała, doznając złamania prawej kończyny dolnej. Przyczyną upadku było znaczne oblodzenie chodnika spowodowane stopnieniem nieusuniętego śniegu, a następnie zamarznięciem powstałej wody, gdyż występowały temperatury ujemne. Ze względu na fakt, iż właściciel nieruchomości posiadał polisę, pełnomocnik poszkodowanego zwrócił się z wnioskiem o zapłatę zadośćuczynienia do Ubezpieczyciela. Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty wnioskowanych świadczeń podnosząc, iż ubezpieczonemu nie można przepisać winy, zaś w dniu zdarzenia nie padał śnieg a chodnik był posypany mieszanką soli i żwiru zatem odpowiedzialny za utrzymanie terenu dołożył należytej staranności w celu usunięcia skutków zimy, które i tak nie są możliwe do całkowitego wyeliminowania. Przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, uznał, iż ubezpieczony nie podjął odpowiednich działań zmierzających do utrzymania czystości na chodniku i zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 9.120,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie.

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota po 120.000,00 zł dla obojga rodziców po śmierci dziecka
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 29 stycznia 2018 r., - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

W 2016 r., doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym śmierć poniosło 5 letnie dziecko, które jadąc na rowerze w terenie zabudowanym, będąc pod opieką dorosłych osób zostało potrącone przez kierującego samochodem, który poruszał się z prędkością 120 km/h. W toku postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło na rzecz rodziców tragicznie zmarłego dziecka kwoty po 20.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia oraz uznało, iż pięcioletnie dziecko przyczyniło się do wypadku na poziomie aż 50%, ze względu na fakt, iż dziecko poruszało się niewłaściwą stroną drogi i odmówiło dalszych wypłat należnych świadczeń. Ze względu na fakt, iż Ubezpieczyciel nie zmienił swojego stanowiska w toku likwidacji szkody, przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał, iż tragicznie zmarłe dziecko nie przyczyniło się do szkody oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów reprezentowanych przez naszą Kancelarię kwoty po 100.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia. Łącznie Powodowie otrzymali po 120.000,00 zł z tytułu zadośćuczynienia po śmierci dziecka.

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2018
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 100.000,00 zł po śmierci dziecka
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 10 stycznia 2018 r., - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny
Odszkodowanie z art. 448 k.c. po śmierci 15-miesięcznego dziecka

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 10 stycznia 2018 r., zasądził na rzecz Powoda reprezentowanego przez naszą Kancelarię od Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego kwotę 90.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami po tragicznej śmierci syna. W 2002 roku, doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć poniosło 15 miesięczne dziecko Powoda. W toku postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeniowe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, uznało iż kwota 10.000,00 zł, jest adekwatna do rozmiarów przedmiotowej szkody i odmówiło dalszych wypłat na rzecz poszkodowanego należnego świadczenia. W związku z powyższym przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Łącznie reprezentowany przez naszą Kancelarię Powód, otrzymał 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami.

Data zapadnięcia wyroku Marzec 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 376.900,00 zł za obrażenia ciała oraz comiesięczna renta w wysokości 3.103,33 zł
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 22 marca 2017 r., - Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny

W wyniku wypadku w 2008 r., reprezentowany przez nasz Kancelarię poszkodowany odniósł bardzo poważne obrażenia ciała w postaci: urazu czaszkowo- mózgowego, wieloogniskowego stłuczenia mózgu, krwiaka pnia mózgu i wtórnego uszkodzenia pnia mózgu co skutkowało niedowładem czterokończynowym spastycznym z zespołem móżdżkowym oraz ataksją i dyzartrią – trwały uszczerbek doznany przez poszkodowanego został oceniony na poziomie 280% zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel odmówił wypłaty na rzecz poszkodowanego świadczeń z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty wskazując, że zachowanie poszkodowanego pozostawało w ścisłym związku przyczynowym z zaistniałym wypadkiem i było wyłączną przyczyną jego powstania. Pomimo licznych odwołań od decyzji Ubezpieczyciela, podtrzymał on swoje błędne stanowisko w tym zakresie. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Krakowie, uznał, iż poszkodowany przyczynił się do wypadku jedynie na poziomie 50% i zasądził od Pozwanego Ubezpieczyciela następujące kwoty: 300.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi, 76.900,00 zł, tytułem odszkodowania, oraz rentę, która obecnie wynosi 3.103,33 zł, miesięcznie. Dodatkowo Sąd ustalił, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody jakie mogą powstać u poszkodowanego w przyszłości w związku z wypadkiem.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 600.000,00 zł za obrażenia ciała oraz comiesięczna renta w wysokości 10.368,50 zł
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 19 października 2017 r., - Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny

W dniu 21 sierpnia 2009 r., w Krakowie doszło do bardzo groźnego wypadku drogowego. Kierujący samochodem osobowym nie zachował szczególnej ostrożności i wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu motocykliście. W wyniku zderzenia pojazdów, kierujący motocyklem reprezentowany przez naszą Kancelarię doznał krytycznych obrażeń ciała w postaci: urazu wielonarządowego, złamania podstawy czaszki, wieloodłamowych złamań kości czołowych, stłuczenia i rozerwania mózgu płata czołowego, stłuczenia mózgu i móżdżku, złamanie kręgosłupa, złamanie uda. U Powodowa rozpoznano również niewielki niedowład w kończynach prawych. W następstwie wypadku Powód utracił w dużym stopniu nie tylko sprawność fizyczną ale również zniszczeniu uległa jego droga życiowa – z osoby młodej, pracującej, rozwijającej się oraz prowadzącej działalność gospodarczą Powód stał się osobą uzależnioną od osób trzecich, która do końca życia wymagać będzie rehabilitacji i leczenia. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, przyznało poszkodowanemu kwotę 250.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie oraz zwróciło kwotę 40.161,58 zł, z tytułu poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji. Dodatkowo, Ubezpieczyciel przyznał poszkodowanemu rentę w wysokości 3.500,00 zł, płatną każdego miesiąca. W ocenie naszej Kancelarii przyznane kwoty była zbyt niskie, biorąc pod uwagę doznane przez poszkodowanego obrażenia ciała oraz uwzględniając jego aktualny stan zdrowia. Dodatkowo kwestie związana z ustaleniem uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanego przez Ubezpieczyciela budziły sporę wątpliwości. Ze względu na fakt, iż strony postępowania nie doszły do porozumienia, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 19 października zasądził na rzecz Powoda dopłatę kwoty w wysokości 350.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz przyznał comiesięczną rentę w wysokości 10.368,55 zł. Łącznie reprezentowany przez naszą Kancelarie Powód, otrzymał 600.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie jak również zwrot wszelkich poniesionych kosztów związanych ze szkodą jak również comiesięcznie płatną rentę w wysokości 10,368,50 zł.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 160.000,00 zł za obrażenia ciała
Katastrofa pod Szczekocinami

Wyrok z dnia 6 października 2017 r., - Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny

Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 6 października 2017 r., zasądził na rzecz Powoda reprezentowanego przez naszą Kancelarię kwotę 91.959,22 zł., w skład której wchodziły następujące świadczenia: 60.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia, 4.665,21 zł, skapitalizowane odsetki od zadośćuczynienia, 7.182,59 zł, z tytułu poniesionych kosztów leczenia, 20.110,56 zł, z tytułu kosztów sprawowania opieki. W 2014 r., w miejscowości Czerteż doszło do czołowego zderzenia busa z samochodem osobowym. W wyniku wypadku, pasażer busa doznał bardzo poważnych obrażeń ciała w postaci: urazu wielonarządowego, stłuczenia klatki piersiowej i płuc, złamania mostka, złamania kręgów C2, Th9 i L2, uszkodzenia splotu barkowego, niedowładu lewej kończyny górnej, złamania żeber oraz zębów. W toku postępowania likwidacyjnego, Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanego kwotę 100.000,00 zł. i odmówił dalszych wypłat należnych świadczeń oraz zwrot poniesionych kosztów przez Powoda, w związku z powyższym przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Łącznie reprezentowany przez naszą Kancelarie Powód, otrzymał 160.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie jak również zwrot wszelkich poniesionych kosztów związanych ze szkodą.

Data zapadnięcia wyroku Wrzesień 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 60.000,00 zł po śmierci siostry
Zadośćuczynienie po śmierci siostry / rodzeństwa

Wyrok z dnia 21 września 2017 r., - Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny

W 2009 roku, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierujący samochodem osobowym na skutek nadmiernej prędkości i upojenia alkoholem, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zderzenia, śmierć poniosła pasażerka pojazdu – siostra Powódki. W toku prowadzonego przez naszą Kancelarię postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło na rzecz pośrednio poszkodowanej kwotę 12.000,00 zł., z tytułu zadośćuczynienia po śmierci siostry, wskazując, iż jest ona adekwatna do okoliczności przedmiotowej sprawy. Ubezpieczyciel przypisał również tragicznie zmarłej przyczynienie do wypadku na poziomie 50% podnosząc, iż pasażerka wiedziała, że podróżuje z nietrzeźwym kierowcą oraz nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Pomimo, iż pełnomocnik odwołał się od wydanej decyzji, Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko. Ze względy na fakt, iż w ocenie pełnomocnika wypłacone świadczenie zostało rażąco zaniżone, zaś w przedmiotowej sprawie nie zostało wykazane przyczynienie tragicznie zmarłej do szkody, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. W wyroku z dnia 21 września 2017 r., Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, zasądził na rzecz pośrednio poszkodowanej dopłatę kwoty w wysokości 48.000,00 zł., z tytułu zadośćuczynienia, nie podzielając stanowiska strony Pozwanej dotyczące przyczynienia. W ocenie Sądu brak było podstaw do przyjęcia, że tragicznie zmarła wiedziała, że kierowca jest nietrzeźwy oraz że nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Reprezentowana przez naszą Kancelarię pośrednio poszkodowana otrzymała łącznie kwotę 60.000,00 zł, z tytułu zadośćuczynienia po śmierci siostry wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2014
Typ zdarzenia Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami
Otrzymana kwota 250.000,00 zł po śmierci męża
Katastrofa pod Szczekocinami

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 20 października 2014 r.

W dniu 3 marca 2012 r., około godziny 21:00 w okolicach miejscowości Szczekociny doszło do katastrofy kolejowej. W wyniku czołowego zderzenia pociągów relacji TLK jadącego z Przemyśla do Warszawy oraz Interregio relacji Warszawa- Kraków zginął tragicznie pasażer pociągu TLK– mąż Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię. W toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło na rzecz poszkodowanej pośrednio kwotę 60.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 40.000,00 zł, tytułem odszkodowania. Pomimo, iż pełnomocnik wielokrotnie odwoływał się do Ubezpieczyciela wskazując, że przyznane świadczenia zostały zaniżone, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło dopłaty należnych świadczeń na rzecz poszkodowanej. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. W wyroku z dnia 20 października 2014 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny zasądził na rzecz Powódki dopłatę kwoty 65.00000 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci męża oraz kwotę 85.000,00 zł, tytułem znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci męża. Łącznie reprezentowana przez nasza Kancelarie Powódka otrzymała 125.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci męża oraz kwotę 125.000,00 zł, tytułem odszkodowania, oraz odsetki za zwłokę Ubezpieczyciela.

Data zapadnięcia wyroku Grudzień 2014
Typ zdarzenia Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami
Otrzymana kwota 250.000,00 zł po śmierci ojca
Katastrofa pod Szczekocinami
Katastrofa pod Szczekocinami

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 4 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 4 grudnia 2014 r., na rzecz małoletniego Powoda reprezentowanego przez naszą Kancelarię zasądził kwotę 80.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci ojca oraz kwotę 50,000,00 zł, tytułem odszkodowania. W dniu 3 marca 2012 r., około godziny 21:00 w okolicach miejscowości Szczekociny doszło do katastrofy kolejowej. W wyniku czołowego zderzenia pociągów relacji TLK jadącego z Przemyśla do Warszawy oraz Interregio relacji Warszawa- Kraków zginął tragicznie pasażer pociągu TLK– ojciec małoletniego Powoda. W toku postępowania likwidacyjnego Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło na rzecz naszego Mandanta kwotę 70.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 50.000,00 zł, tytułem odszkodowania, uznając, iż przyznane świadczenia są adekwatne do rozmiarów przedmiotowej szkody zwłaszcza tragicznej śmierci ojca oraz cierpień małoletniego powoda po stracie osoby najbliższej - odmiennego zdania był Sąd uznając, iż w przedmiotowej sprawie, małoletni Powód winien otrzymać od strony Pozwanej łączną kwotę 150.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci tragicznie zmarłego ojca, oraz kwotę 100.000,00 zł, tytułem pogorszenia sytuacji po śmierci ojca wraz z odsetkami.

Data zapadnięcia wyroku Czerwiec 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 350.548,80 zł oraz 4.221,40 zł comiesięcznej renty za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny z dnia 6 czerwca 2017 r.

W wyniku wypadku z dnia 8 września 2011 r., reprezentowany przez naszą Kancelarię poszkodowany odniósł krytycznych obrażeń ciała w postaci: rozległego uraz czaszkowo- mózgowego, ostry krwiak nadtwardówkowy po stronie lewej, liczne złamania kości czaszki, złamania podstawy przedniego i środkowego dołu czaszki, złamanie ścian oczodołu lewego, złamanie zatoki szczękowej lewej, głuchotę ucha lewego, ślepotę oka prawego, niedowład kończyn prawych oraz zaburzenia funkcji poznawczych. W związku z odniesionymi w wypadku obrażeniami zaszła konieczność długotrwałej hospitalizacji i rehabilitacji Powoda. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz naszego Mandanta jedynie kwotę 115.000,00 zł., tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie oraz kwotę 2.100,00 zł., tytułem zwrotu kosztów leczenia – która obejmował jedynie mniejszą część poniesionych rzeczywiście kosztów. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty na rzecz naszego Klienta comiesięcznie płatnej renty z tytułu zwiększonych potrzeb. W ocenie naszej Kancelarii przyznana kwota była zbyt niska, biorąc pod uwagę doznane przez poszkodowanego obrażenia ciała oraz uwzględniając jego aktualny stan zdrowia. W następstwie wypadku poszkodowany w dużym stopniu utracił nieodwracalnie sprawność fizyczną i mentalną, ale również zniszczeniu uległa jego droga życiowa - z osoby młodej i sprawnej fizycznie stał się osobą uzależnioną w pełni od osób trzecich. Dodatkowo kwestie związana z ustaleniem uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanego budziły sporę wątpliwości. Ze względu na fakt, iż strony postępowania nie doszły do porozumienia, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Krakowie, przyznał na rzecz Powoda dopłatę kwoty 185.000,00 zł., tytułem zadośćuczynienia do łącznej kwoty 300.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie wraz z odsetkami za zwłokę, 50.548,80 zł, tytułem odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę, oraz zasądził od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego comiesięcznie płatną rentę w wysokości 4.221,40 zł.

Data zapadnięcia wyroku Marzec 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 75.000,00 zł po śmierci męża
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 30 marca 2017 r., - Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny

Odszkodowanie z art. 448 k.c. po śmierci męża

W 2005 roku, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Podczas wykonywania prac koszenia trawy na pasie zieleni oddzielającym jezdnię, na pracownika obsługującego kosiarkę, najechał samochód. W wyniku odniesionych obrażeń mąż reprezentowanej przez naszą Kancelarię Powódki zmarł. W toku postępowania likwidacyjnego pełnomocnik Powódki zwrócił się w 2016 r., do ubezpieczyciela z wnioskiem roszczeniowym o zapłatę odszkodowania na podstawie normy z art. 448 k.c. Początkowo, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło wypłaty wnioskowanego świadczenia, jednakże po odwołaniu pełnomocnika wypłaciło na rzecz Powódki kwotę w wysokości 11.000,00 zł., odmawiając wypłaty świadczeń w większej wysokości. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa Cywilnego. Sąd Okręgowy w Częstochowie w wyroku z dnia 30.03.2017 r., sadził dopłatę na rzecz Powódki kwoty w wysokości 64.000,00 zł. Łącznie powódka po śmierci męża otrzymała 75.000,00 zł, tytułem odszkodowania na podstawie normy z art. 448 k.c., wraz z odsetkami za opóźnienie.

Data zapadnięcia wyroku Luty 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 54.000,00 zł.,za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 14 lutego 2017 r., - Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

Zadośćuczynienie dla siedmioletniego dziecka za obrażenia ciała doznane w wypadku, przyjęcie przyczynienia dziecka do szkody na poziomie 10%.

Siedmioletnie dziecko wraz z matką udało się na wycieczkę rowerową. Podczas wykonywania manewru skrętu w lewo celem wjazdu na posesję domu, małoletnia zjechała na jezdnię i została potrącona przez nadjeżdżający z nadmierną prędkością motocykl. Dziecko w wyniku wypadku doznało poważnych obrażeń ciała, które skutkowały powstaniem długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na poziomie 35 %. Reprezentowana przez naszą Kancelarią małoletnia poszkodowana w toku postępowania likwidacyjnego otrzymała od Ubezpieczyciela jedynie kwotę 13.000,00 zł., która została pomniejszoną o 70% bowiem Ubezpieczyciel przyjął, iż przez niewłaściwe zachowaniem dziecko przyczyniło się na takim poziomie do wypadku. Pomimo odwołań ze strony pełnomocnika oraz przedstawiania licznej argumentacji wskazującej, iż przyczynienie u poszkodowanej nie powinno przekraczać więcej niż 10%, Towarzystwo nie zmieniło już swojego stanowiska i odmówiło jakiejkolwiek dopłaty na rzecz poszkodowanej. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa Cywilnego. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 14 lutego 2017 r., zasądził na rzecz małoletniej Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię dopłatę kwoty 52.561,28,00 zł., tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami za zwłokę ubezpieczyciela. Sąd uznał, iż łączna kwota 60.000,00 zł, jest adekwatna do rozmiarów przedmiotowej szkody, jednakże w ocenie Sądu małoletnie dziecko przyczyniło się do szkody na poziomie 10% dlatego też globalna kwota zadośćuczynienia została obniżona o 10%.

Data zapadnięcia wyroku Lipiec 2009
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 1.400.000,00 zł oraz renta płatna co miesiąc dla małoletniego powoda, 450.000,00 zł da powódki, za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 05 maja 2009 r.

W 2005 roku, reprezentowana przez naszą Kancelarię poszkodowana, uległa wypadkowi drogowemu będąc w piątym miesiącu ciąży i doznała bardzo poważnych obrażeń ciała w postaci: urazu głowy, urazu kręgosłupa, klatki piersiowej ze złamaniem żeber, złamanie kończyn, stłuczenie płuca, rozerwanie śledziony. Uraz poszkodowanej doprowadziły do uszkodzenia centralnego systemu nerwowego jej płodu. Poszkodowana przeszła długotrwałe leczenie szpitalne, została poddana kilku zabiegom operacyjnym, była unieruchomiona w opatrunku gipsowym. Z uwagi na ciąże przyjmowała znikomą ilość środków przeciwbólowych. Natomiast dziecko naszej Mandantki urodziło się niepełnosprawne psychoruchowo z wodogłowiem, porażeniem kończyn dolnych, części jamy brzusznej, skrzywieniem kręgosłupa, wymagało stałej opieki osób trzecich, leczenia oraz permanentnej wielokierunkowej rehabilitacji. Uszkodzenia małoletniego Powoda miały charakter trwały, dziecko odczuwało ból w związku z naprężeniem mięsni i było podatne na infekcję. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe na rzecz poszkodowanej wypłaciło kwotę 80.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, kwotę 10.374,49 zł, tytułem zwrotu kosztów, dnośnie małoletniego poszkodowanego wypłaciło 200.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, kwotę 4.021,59 zł, tytułem zwrotu kosztów, oraz przyznało rentę miesięczną w kwocie 1.080,00 zł Od decyzji ubezpieczyciela wielokrotnie odwoływała się nasza Kancelaria wskazując, iż przyznane kwoty zostały zaniżone oraz nie rekompensują negatywnych następstw zdrowotnych powstałych u poszkodowanych w skutek wypadku. Ubezpieczyciel nie zmienił swojej decyzji i podtrzymał stanowisko, dlatego też sprawa trafiła do sądu. Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 05 maja 2009 r., przyznał na rzecz małoletniego Powoda dopłatę kwoty 1.100,000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 100.000,00 zł, kwotę 7.862,00 zł, tytułem renty miesięcznej płatnej do 10 każdego miesiąca, ustalił, iż pozwane Towarzystwo będzie odpowiedzialne za przyszłe szkody jakie u małoletniego powoda mogą powstać. Dla Powódki Sąd Okręgowy przyznał dopłatę 320.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 50.000,00 zł, ustalił, iż pozwane Towarzystwo będzie odpowiedzialne za przyszłe szkody jakie u Powódki mogą powstać, zasądził od Pozwanej Spółki kwotę 55.000,00 zł, tytułem kosztów postępowania. Reprezentowany przez naszą Kancelarię małoletni poszkodowany otrzymał łącznie kwotę 1.400.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia ( 1.300,000.00 zł, + 100.000,00 zł, odsetki za zwłokę Towarzystwa Ubezpieczeniowego) oraz rentę płatną co miesiąc. Natomiast reprezentowana przez nasz Kancelarię Powódka łącznie otrzymała kwotę 450.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia (400.000,00 zł, + 50.000,00 zł, odsetki za zwłokę strony Pozwanej) oraz koszty zastępstwa procesowego w łącznej wysokości 55.000,00 zł

Data zapadnięcia wyroku Lipiec 2013
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 1.100.000,00 zł za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział III Cywilny z dnia 5 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 05 lipca 2013 r., na rzecz Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię zasądził od Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego kwotę 700.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie wraz z odsetkami za zwłokę, oraz kwotę 9.789,56 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania. W podmiotowej sprawie w wyniku wypadku drogowego jedenastomiesięczne dziecko doznało bardzo poważnych obrażeń ciała. Od dnia wypadku dziecko nie mówi, nie chodzi, nie porusza samodzielnie kończynami, nie ma z nim kontaktu, jest osobą leżąca. Małoletnia wymaga stałego leczenia i intensywnej specjalistycznej rehabilitacji neurologicznej oraz praktycznie 24 godzinnej opieki na dobę. Dziecko ma problemy z układem trawiennym i wydalniczym. W toku postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło jedynie kwotę w wysokości 150.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia i odmówiło jakiejkolwiek dopłaty, uznając, iż kwota jest w pełni zasadna. Spraw trafiła do Sądu, gdzie podczas trwania procesu przed Sądem Okręgowy w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe dobrowolnie dopłaciło kwotę 150.000,00 zł, (dlatego też pełnomocnik cofnął w części powództwo). W ocenie pozwanego Towarzystwa, wypłacona kwota na rzecz powódki z tytułu zadośćuczynienia w kwocie łącznej 300.000,00 zł, była świadczeniem adekwatnym do rozmiaru krzywdy i cierpienia powódki i tym samym pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. Reprezentowana przez naszą Kancelarię Powódka otrzymała łącznie 1.100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia. (1.000.000,00 zł, + 100.000,00 zł odsetki za zwłokę Towarzystwa Ubezpieczeniowego) oraz kwotę 9.789,56 zł tytułem zwrotu koszów postępowania.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2011
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 1.000.000,00 zł oraz renta płatna co miesiąc za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 04 października 2011 r.

W 2008 roku, doszło do bardzo groźnego wypadku drogowego, w którym krytycznych obrażeń ciała w tym urazów czaszkowo-mózgowych doznał 24 letni Powód reprezentowany przez naszą Kancelarie. Od dnia wypadku poszkodowany pozostawał w śpiączce mózgowej, bez kontakt ze światem zewnętrznym, nie reagował na bodźce słuchowe, dotykowe ani wzrokowe, nie poruszał kończynami ani głową. Wymagał 24 godzinnej opieki na dobę, był niezdolny do samodzielnej egzystencji bez pomocy osób trzecich. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło poszkodowanemu jedynie kwotę 200.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, uznając iż jest to kwota odpowiednia do rozmiarów szkody. Pomimo licznych odwołań naszej Kancelarii od wydanej decyzji, Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko, dlatego też sprawa trafiła na drogę postępowania cywilnego. Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od Pozwanej Spółki na rzecz naszego Mandanta dopłatę kwoty 600.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, przyznał rentę w wysokości 10.230,00 zł, płatną do dnia 10-go każdego następującego po sobie miesiąca począwszy od maja 2011 r., ustalił, iż strona Pozwana odpowiada za przyszłe skutki wypadku z 2008 r. Reprezentowany przez naszą Kancelarię poszkodowany, otrzymał łączną kwotę 1.000.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia (800.000,00 zł + 200.000,00 zł odsetki za zwłokę Towarzystwa Ubezpieczeniowego), oraz rentę płatną co miesiąc. Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe złożyło apelację od całości przedmiotowego wyroku. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. oddalił apelację Pozwanej Spółki.

Data zapadnięcia wyroku Luty 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 60.000,00 zł po śmierci rodzica
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny z dnia 03 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie w wyroku z dnia 03 lutego 2017 r. zasądził na rzecz Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 49.000,00 zł, tytułem odszkodowania za śmierć osoby najbliższej na podstawie art. 23 k.c. w zw. z art. 24 k.c. oraz art. 448 k.c. od Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz kwotę 2.377,51 zł, tytułem odsetek za zwłokę. W 2005 r., Powódka w wypadku samochodowym straciła ojca. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel na rzecz poszkodowanej wypłacił jedynie kwotę 11.000,00 zł, uznając, iż jest to kwota odpowiednia do rozmiarów szkody. Pełnomocnik wielokrotnie w swoich odwołaniach podnosił, iż przyznane świadczenie zostało rażąco zaniżona. Towarzystwo przedstawiło propozycję zakończenia przedmiotowej sprawy na łączną kwotę 25.000,00 zł, przez dopłatę kwoty 14.000,00 zł, jednakże ani pełnomocnik ani poszkodowana nie zgodzili się na zaproponowane warunki przez Ubezpieczyciela, dlatego też sprawa została skierowana do sądu. Łącznie nasza Klientka otrzymała od Pozwanej Spółki kwotę 60.000,00 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 125.000,00 zł po śmierci dziecka
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 13 stycznia 2017 r.

W wyniku wypadku w 2007 r., tragiczną śmierć poniósł dziewiętnastoletni syn Powoda, który podróżował samochodem jako pasażer. Nasza Kancelaria zwróciła się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę dla ojca tragicznie zmarłego kwoty 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z utratą syna na podstawie art. 448 k.c. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel odmówił wypłaty na rzecz naszego Klienta świadczenia stwierdzając, iż dochodzone roszczenie ma charakter fakultatywny, a poszkodowany nie wykazał przesłanek ani co do zasady, ani co do wysokości. W ocenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego zasadność roszczenia nie można uzasadniać tylko więzami krwi i stopniem pokrewieństwa. Ubezpieczyciel zwrócił jedynie ojcu tragicznie zmarłemu koszty związane z pogrzebem syna. Pełnomocnik skierował sprawę na drogę powództwa cywilnego. Sąd uznał nasze roszczenia za w pełni uzasadnione i zasądził na rzecz naszego Klienta od Pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego kwotę 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci syna oraz kwotę 25.000,00 zł, tytułem pogorszenia sytuacji po śmierci syna, wraz z odsetkami za zwłokę.

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2017
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 15.000,00 zł po śmierci ciotki
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego w Brzozowie I Wydział Cywilny z dnia 18 stycznia 2017 r.

Do naszej Kancelarii zgłosiła się poszkodowana, która w wyniku wypadku w 2010 r., straciła ciotkę w wieku 85 lat, z którą wspólnie mieszkała od wielu lat, a ich relację łączyły głębokie więzi takie jak matki z córką. Pełnomocnik zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej. Towarzystwo odmówiło wypłaty świadczenia, uznając, iż poszkodowana nie zalicza się do kręgu osób najbliższych zmarłej, a sam fakt istnienia poprawnych relacji pomiędzy zmarłą a poszkodowaną nie stanowi wystarczającej okoliczności do uznania roszczenia. Nasz Kancelaria skierowała sprawę do sądu. Sąd Rejonowy w Brzozowie uznał, iż roszczenia Powódki są zasadne, tragiczna śmierć ciotki bez wątpienia spowodowała naruszenie dobra osobistego Powódki w postaci ochrony życia rodzinnego powodując niemajątkową szkodę w postaci bólu, cierpienia i dużej pustki. Sąd przyznał powódce kwotę 15.000,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, uznając, iż suma ta jest adekwatna do doznanej przez nią krzywdy.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2016
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 1.300.000,00 zł oraz renta płatna co miesiąc za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 4 października 2016 r.

W wyniku wypadku w 2010 r., poszkodowany odniósł bardzo poważne obrażenia ciała które spowodowały niedowład czterokończynowy i afazję globalną. Nasza Kancelaria zwróciła się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w celu uzyskania dla poszkodowanego należnego świadczeń z tytułu zadośćuczynienia oraz przyznania renty. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel na rzecz poszkodowanego wypłacił jedynie kwotę 200.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia uznając, iż jest ona odpowiednia. W związku z powyższym, zmuszeni zostaliśmy do skierowania sprawy na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 4 października 2016 r., zasądził od Pozwanej Spółki na rzecz naszego Mandanta, dopłatę kwoty 700.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, przyznał rentę w wysokości 5.267,69 zł, płatną za okres od dnia 01.02.2012 r., do dnia 31.08.2016 r., wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz przyznał rentę w wysokości 7.707,69 zł, płatną z góry do dnia 10-go każdego następującego po sobie miesiąca od dnia 01.09.2016 r. Reprezentowany przez naszą Kancelarię poszkodowany otrzymał łączną kwotę 1.300.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia ( 900.000,00 zł, + 400.000,00 zł, odsetki za zwłokę Towarzystwa Ubezpieczeniowego) oraz rentę płatną co miesiąc.

Data zapadnięcia wyroku Październik 2016
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota po 90.000,00 zł dla każdej z Powódek po śmierci rodzica
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, I Wydział Cywilny z dnia 3 października 2016 r., oraz 6 października 2016 r.

Na skutek potrącenia w 2011 roku, na przejściu dla pieszych przez samochód dostawczy Powódka doznała bardzo poważnych obrażeń ciała i znalazła się w śpiączce mózgowej i do śmierci nie odzyskała świadomości. W 2011 roku, reprezentowana przez naszą Kancelarię poszkodowana otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeniowego kwotę 400.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia. Powódka zmarła po 4 latach nie odzyskując świadomości, dlatego też pełnomocnik wniósł do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wniosek o wypłatę na rzecz dwóch córek poszkodowanej dodatkową kwotę po 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci matki. Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty zadośćuczynienia wskazując, iż świadczenie wypłacone w 2011 roku, w pełni rekompensowało szkodę. Po odwołaniu przez pełnomocnika od decyzji, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło na rzecz poszkodowanych pośrednio kwotę po 10.000,00 zł W związku z faktem, iż w toku postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeniowe podtrzymało swoje stanowisko, iż wypłacona kwota po 10.000,00 zł, jest adekwatna do rozmiarów szkody, pełnomocnik skierował sprawę na drogę sądową. Sąd Okręgowy w Częstochowie w wyroku z dnia 03 października 2016 r., oraz dnia 06 października 2016 r., zasądził od Pozwanej Spółki na rzecz Powódek dopłatę kwoty 85.389,05 zł, oraz kwotę 84.876,71 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci matki. Łącznie nasze Mandantki otrzymała od Pozwanej Spółki kwoty po 90.000,00 zł, wraz z odsetkami wynoszącymi ( 5.389,05 zł, oraz 4.876,71 zł,).

Data zapadnięcia wyroku Wrzesień 2016
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 98.544,01 zł za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny z dnia 29 września 2016 r.

W 2013 r., w Małopolsce doszło do bardzo groźnego wypadku drogowego. 11 letni Powód wbiegł na jezdnie wprost pod nadjeżdżający samochód. W wyniku potrącenia doznał bardzo poważnych obrażeń ciała. Pomimo, iż kierujący samochodem nie ponosił żadnej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku, to i tak małoletniemu poszkodowanemu przysługiwało zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie, bowiem nie miał ukończonego 13 roku życiu. ( Jak wynika z art. 426 k.c. – małoletni który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę). Pełnomocnik zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę na rzecz poszkodowanego należnej kwoty z tytułu zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie, pomniejszoną o 40% z powodu przyczynienia się poszkodowanego do szkody na podstawie art. 362 k.c. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo wypłaciło małoletniemu poszkodowanemu kwotę 5.000,00 zł, i przypisało przyczynienie do szkody na poziomie 90%. Pomimo, iż pełnomocnik wielokrotnie odwoływał się od wadliwej decyzji Towarzystwa wskazując, iż wypłacona kwota zadośćuczynienia została zaniżona, zaś przypisywanie przyczynienia dziecku w wieku 11 lat na poziomie 90% zostało zawyżone, Ubezpieczyciel utrzymał swoje stanowisko. W związku z powyższym przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 29 września 2016 r., zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeniowego na rzecz poszkodowanego łączną kwotę 160.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, która został pomniejszona o 40% przyczynienia poszkodowanego do szkody. W toku postępowania Sąd ustalił, iż w skutek wypadku poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu na poziomie 70%, zaś przypisywanie przyczynienia małoletniemu przez Pozwaną Spółkę na poziomie, aż 90 % jest błędne i wygórowane. Reprezentowany przez naszą Kancelarię małoletni Powód otrzymał od Towarzystwa Ubezpieczeniowego łącznie kwotę 98.544,01 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie Pozwanej Spółki.

Data zapadnięcia wyroku Wrzesień 2016
Typ zdarzenia Wypadek przy pracy
Otrzymana kwota 100.000,00 zł za obrażenia ciała
Wypadek przy pracy

Wyrok Sądu Okręgowe w Rzeszowie z dnia 8 września 2016 r.

W 2013 r., podczas wykonywania prac budowlanych, nasz Mandant uległ wypadkowi przy pracy i spadł z dużej wysokości – 4 piętra. W skutek wypadku doznał bardzo poważnych obrażeń ciała w tym licznych złamań. W toczącej się sprawie karnej, nasza Kancelaria reprezentowała poszkodowanego. Pracodawca zatrudniający poszkodowanego został prawomocnie uznany winnym zaistnieniu wypadkowi i skazany za popełnione przestępstwo. Pełnomocnik poszkodowanego zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z wnioskiem o wypłatę kwoty 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie oraz refundację kosztów leczenia. Towarzystwo Ubezpieczeniowe dopiero po interwencji pełnomocnika u Rzecznika Ubezpieczonych, wypłaciło zadośćuczynienie w wysokości 20.000,00 zł i zwróciło koszty leczenia w wysokości 4.800,00 zł Dodatkowo nasza Kancelaria skierowała poszkodowanego na prywatne badania lekarskie, gdzie został ustalony uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego na poziomie aż 55%. W toku postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie kwestionowało swojej odpowiedzialności cywilnej względem poszkodowanego co do samej zasady, zarzucało natomiast, że zgłoszone roszczenia o zadośćuczynienie jest ” ekstremalnie” wygórowane, zaś roszczenie odszkodowawcze nie udowodnione. Towarzystwo Ubezpieczeniowe eksponowało, iż poszkodowany rzeczywiście doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale w wymiarze 19% stąd wypłacona mu zadośćuczynienie w kwocie 20.000,00 zł, jest adekwatne do rozmiaru szkody. Dodatkowo poszkodowany przyczynił się do szkody zdaniem ubezpieczyciela na poziomie 20%. W związki z faktem, iż stanowisko Ubezpieczyciela, nie zostało zmienione pomimo licznych odwołań od decyzji przez pełnomocnika, przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 8 września 2016 r., zasądził na rzecz Powoda kwotę 80.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, ustalając, iż Powód doznał uszczerbku na zdrowiu na poziomie 53%, Sąd również nie uwzględnił zgłoszonego przez pozwanego zarzutu przyczynienia się powoda do szkody na poziomie 20%. Reprezentowany przez naszą Kancelarię Powód otrzymał łącznie od Pozwanej Spółki kwotę 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami.

Data zapadnięcia wyroku Lipiec 2016
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 100.000,00 zł po śmierci dziecka
Wypadek komunikacyjny

Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Targu I Wydział Cywilny z dnia 26 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Targu, I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 26.07.2016 r., zasądził na rzecz Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię kwotę 65.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci syna. W toku postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeniowe uznało swoją odpowiedzialność, zakwestionowało jednak roszczenie co do wysokości zadośćuczynienia wypłacając naszej Mandantce jedynie kwotę 35.000,00 zł Dodatkowo Ubezpieczyciel wskazał, iż wypłacona kwota uwzględnia rozmiar krzywdy, stopień natężenia cierpień fizycznych i psychicznych, rodzaj i intensywność więzi łączącej matkę ze zmarłym synem, poczucie osamotnienia i pustki oraz roli w rodzinie pełnionej przez zmarłego. Pomimo odwołań ze strony pełnomocnika, Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko, dlatego też przedmiotowa sprawa została skierowana na drogę powództwa cywilnego. Sąd w uzasadnieniu swojego wyroku wskazał, iż kwota 35.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, którą pozwana wypłaciła w toku postępowania likwidacyjnego jest kwotą zaniżoną, całkowicie nieadekwatną do rozmiaru krzywdy powódki. Doświadczenie wskazuje, że kwoty w tej wysokości przyznawane są z tytułu spowodowania uszczerbku na zdrowiu, nie sposób natomiast uznać, aby taka kwota zadośćuczynienia była uzasadniona w przypadku krzywdy polegającej na utracie osoby bliskiej. Poczucie krzywdy powódki, rozmiar jej cierpień, poczucie straty należy ocenić jako znaczne. Powódka reprezentowana przez naszą Kancelarię otrzymało łącznie kwotę 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci syna wraz z odsetkami za opóźnienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2016
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 170.000,00 zł dla Powódki po śmierci osoby bliskiej, 200.000 zł dla Powoda po śmierci rodzica
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 25 stycznia 2016 r., - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

W wyniku wypadku samochodowego w 2013 r., zginął tragicznie konkubent reprezentowanej przez naszą Kancelarię Powódki oraz ojciec reprezentowanego przez naszą Kancelarię Powoda. Pełnomocnik zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę na rzecz poszkodowanych należnej kwoty zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie oraz wypłatę odszkodowania za pogorszenie sytuacji rodzinnej po śmierci osoby najbliższej. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel na rzecz Powódki wypłacił jedynie kwotę 25.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 20.000,00 zł, tytułem odszkodowania, natomiast na rzecz Powoda kwotę 20.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz 15.000,00 zł, tytułem odszkodowania. Pomimo, iż pełnomocnik odwoływał się wielokrotnie od błędnej decyzji Towarzystwa, wskazując, iż dotychczas przyznane kwoty zostały rażąco zaniżone, Ubezpieczyciel nie zmienił swojego stanowiska uznając, iż dotychczas wypłacone kwoty na rzecz poszkodowanych są odpowiednie do rozmiarów przedmiotowej szkody. W związku z powyższym, pełnomocnik poszkodowanych pośrednio zmuszony został skierować sprawę na drogę powództwa cywilnego. W wyroku z dnia 25 stycznia 2016 r., Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny zasądził dopłatę od Pozwanej Spółki na rzecz Powódki kwoty w wysokości 75.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 50.000,00 zł, tytułem odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienie. Natomiast na rzecz Powoda Sąd zasądził dopłatę kwoty w wysokości 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 65.000,00 zł, tytułem odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienie. Łącznie Powódka otrzymała od Ubezpieczyciela kwotę 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz 70.000.00 zł, odszkodowania wraz z odsetkami zaś Powód otrzymał 120.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz 80.000,00 zł, tytułem odszkodowania wraz z odsetkami.

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2016
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 100.000,00 zł po śmierci dziecka
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 20 stycznia 2016 r., - Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny

Reprezentowany przez naszą Kancelarię pośrednio poszkodowany ojciec tragicznie zmarłej dorosłej córki nie mieszkający z nią, w toku likwidacji szkody otrzymał od Ubezpieczyciela kwotę 40.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci córki ( art. 446 k.c.) – rażąco zaniżone świadczenie pieniężne finalnie skutkowała skierowaniem sprawy na drogę postępowania cywilnego, gdzie wyrokiem z dnia 20 stycznia 2016 r., Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, na rzecz naszego klienta zasądził kwotę 60.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie po śmierci dziecka. Łączna kwota jaką Powód otrzymał w ramach rekompensaty po stracie córki wyniosła 100.000,00 zł

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2016
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 200.000,00 zł po śmierci dziecka
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 15 stycznia 2016 r., - Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r., zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeń na rzecz reprezentowanej przez naszą Kancelarię Powódki, która w wyniku wypadku straciła małoletniego syna, kwotę 165.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie po śmierci dziecka. (art. 446 k.c.) W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel kwestionował zasadność wywodzonych roszczeń, wskazując, iż wypłacona kwota 35.000,00 zł, w toku postępowania likwidacyjnego jest adekwatna do rozmiaru doznanej krzywdy. Ponadto, w treści pism podkreślał, iż małoletni przyczynił się do powstania szkody na poziomie 20%. Łączna kwota jaką poszkodowana otrzymała w ramach rekompensaty za doznany ból i cierpienie spowodowane tragiczną śmiercią jej syna wyniosła 200.000,00 zł, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 kwietnia 2014 r.

Data zapadnięcia wyroku Styczeń 2016
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 200.000,00 zł po śmierci rodzica
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 25 stycznia 2016 r., - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 25 stycznia 2016 r., zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeniowego na rzecz reprezentowanego przez nasz Kancelarię małoletniego Powoda, który w wyniku wypadku stracił ojca, kwotę 100.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie oraz kwotę 65.000,00 zł, tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci ojca. W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanego jedynie kwotę 20.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 15.000,00 zł, tytułem odszkodowania. Łączna kwota jaką małoletni poszkodowany otrzymał w ramach rekompensaty za doznany ból i cierpienie spowodowane tragiczną śmiercią ojca wyniosła 120.000,00 zł, oraz 80.000,00 zł, tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji rodzinne po śmierci ojca, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie Ubezpieczyciela.

Data zapadnięcia wyroku Grudzień 2015
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 80.000,00 zł za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r., - Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r., na rzecz reprezentowanej przez naszą Kancelarię małoletniej Powódki zasądził kwotę 75.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie na podstawie dyspozycji z art. 445 k.c. w konsekwencji ustalonego uszczerbku na zdrowiu na poziomie 30%. Sąd również przyjął przyczynienia poszkodowanej do szkody na poziomie 20%. Natomiast, w toku postępowania likwidacyjnego Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło na rzecz powódki jedynie kwotę 5.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia i utrzymało 60% przyczynienia się poszkodowanej do szkody. Łączna kwota wypłacona na rzecz poszkodowanej wyniosła 80.000,00 zł – w konsekwencji przyczynienia się naszej Mandantki do szkody na poziomie 20%.

Data zapadnięcia wyroku Grudzień 2015
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 125.000,00 zł po śmierci dziecka
Wypadek komunikacyjny
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 1 grudnia 2015 r., Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny

Reprezentowana przez naszą Kancelarię pośrednio poszkodowana, która w wyniku wypadku z 2007 r., straciła najstarszego syna, w toku likwidacji szkody otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeniowego jedynie kwotę 8.349,50 zł, tytułem zwrotu kosztów pochowku zmarłego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odmówił wypłaty dalszych świadczeń odszkodowawczych naszej Mandantce. W związku z powyższym, sprawa została skierowana na drogę postępowania cywilnego, gdzie wyrokiem z dnia 01.12.2015 r., Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, na rzecz naszej klientki zasądził kwotę 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci dziecka na podstawie normy z art. 448 k.c. wraz z ustawowymi odsetkami, oraz kwotę 25.000,00 zł tytułem pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci syna na podstawie z art. 446 §3 k.c. Od powyższego wyroku Pozwana Spółka wniosła odwołania, jednakże Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 05.07.2016 r., oddalił apelacje Pozwanej.

Data zapadnięcia wyroku Listopad 2015
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 146.000,00 zł po śmierci rodzica
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 3 listopada 2015 r., - Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny

Reprezentowany przez naszą Kancelarię pośrednio poszkodowany małoletni, który w wypadku stracił matkę, w toku postępowania likwidacyjnego otrzymał od Towarzystwa Ubezpieczeniowego jedynie kwotę 32.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej (art. 446 k.c.) WERYFIKACJĘ stanowiska Ubezpieczyciela dokonał Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny i w wyroku z dnia 03 listopada 2015 r., na rzecz naszego klienta zasądził kwotę 114.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia po stracie matki wraz z ustawowymi odsetkami. Łącznie na rzecz małoletniego Powoda została wypłacona kwota 146.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia.

Data zapadnięcia wyroku Listopad 2015
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota 70.000,00 zł za obrażenia ciała
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 3 listopada 2015 r., - Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wieliczce Wydział I Cywilny z dnia 3 listopada 2015 r., na rzecz reprezentowanej przez naszą Kancelarię Powódki, Sąd zasądził kwotę 52.629,00 zł, wraz z ustawowymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie na podstawie dyspozycji prawnej art. 445 k.c. w konsekwencji ustalonego 30% uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku drogowego. W toku postępowania przedsądowego Pozwane Towarzystwo wypłaciło na rzecz poszkodowanej jedynie kwotę 18.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia. Łączna kwota wypłaconego zadośćuczynienia na rzecz naszej klientki wyniosła 70.000,00 zł.

Data zapadnięcia wyroku Kwiecień 2015
Typ zdarzenia Wypadek komunikacyjny
Otrzymana kwota Po 90.000,00 zł dla Powódki oraz jej dzieci po stracie męża i rodzica
Wypadek komunikacyjny

Wyrok z dnia 17 kwietnia 2015 r., Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Wydział I Cywilny z dnia 17 kwietnia 2015 roku, na rzecz reprezentowanych przez naszą Kancelarię Powódek (matki oraz małoletnich dzieci), które w wyniku wypadku z 1999 r. straciły męża i ojca, zasądzono kwoty po 90.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami. Ze względu na fakt, iż wypadek miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r., ( data nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego) Sąd zobowiązany był zastosować normę prawną z art. 448 k.c., która jest rodzajowo nieco inna, niż zadośćuczynienie o którym mowa w aktualnie obowiązującym przepisie art. 446 k.c. Natomiast w toku postępowania likwidacyjnego Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeń, odmówiło wypłaty jakiegokolwiek świadczenia na rzecz naszych Mandantów, dlatego też przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa cywilnego.