Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie?

Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie?

Osoby poszkodowane na skutek wypadku, bardzo często zmuszone są ponosić nagłe i nieoczekiwane koszty związane z powstaniem szkody. Niemal zawsze, koszty te są bardzo wysokie, dlatego też ważnym jest by osoba poszkodowana jak najszybciej zgłosiła szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku posiadał polisę OC. Po dokonaniu zgłoszenia szkody, należy uzbroić się w cierpliwość, bowiem nie zawsze Ubezpieczyciel niezwłocznie rozpatrzy nasz wniosek.

Termin wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczyciel po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu podejmuje czynności, które mają na celu ustalenie stanu faktycznego oraz zasadności zgłoszonych roszczeń, jak również wysokości świadczenia, które przysługuje poszkodowanemu. Na towarzystwie ubezpieczeniowym spoczywa także obowiązek poinformowania poszkodowanego, jakie dokumenty musi on przedłożyć, by można było dokonać ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Stosownie do obowiązującego stanu prawnego tj. art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli ustalenie wysokości odszkodowania w powyższym terminie okaże się niemożliwe, wypłaca się je w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Bezpodstawne wydłużenie terminu wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

W praktyce bardzo często zdarza się, iż termin 90 dni nie jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zachowywany i bezpodstawnie przedłużany. Ubezpieczyciel zwleka z wydaniem decyzji o wypłacie odszkodowania, zasłaniając się faktem prowadzonego postępowania karnego, oczekiwaniem na wydanie opinie biegłego ds. rekonstrukcji wypadków drogowych czy też wydaniem prawomocnego wyroku skazującego sprawcę wypadku w postępowaniu karnym. Według obowiązującego aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych jak również licznych stanowisk Rzecznika Finansowego – Towarzystwa Ubezpieczeniowe po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku obowiązane są do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Tego obowiązku, należącego do istoty działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel nie może przerzucić na inne podmioty. W szczególności nie może on biernie oczekiwać na wynik postępowania karnego dotyczącego zdarzenia wywołującego odpowiedzialność ubezpieczeniową, a jeżeli tak postąpi, to narazi się na odpowiedzialność wobec wierzyciela za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w określonym terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w wypłacie odszkodowania.

W sytuacji nieuzasadnionego opóźniania wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma prawo ubiegać się o odsetki ustawowe za czas opóźnienia. Odsetek należy żądać kierując do ubezpieczyciela pismo, wskazując, iż termin wypłaty odszkodowania minął. W myśl art. 481 § 1 k.c. dłużnik, który nie spełnia w terminie świadczenia pieniężnego, winien zapłacić wierzycielowi - na jego żądanie - odsetki za opóźnienie. Odsetki za opóźnienie należą się wierzycielowi bez względu na to, czy w następstwie opóźnienia poniósł on szkodę, zaś dłużnik jest obciążony obowiązkiem ich zapłaty, nawet jeżeli nie dopuścił się zwłoki w rozumieniu  art. 476 k.c.

Dochodzenie odszkodowania na drodze postępowania sądowego.

W sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, lub przyznaje je w innej, niż wnioskowana wysokości, jest ono zobligowane do poinformowania o tym fakcie osoby, która wystąpiła z roszczeniem, z zachowaniem wcześniej wspomnianych terminów. W piśmie od ubezpieczyciela powinien znaleźć się opis okoliczności oraz podstawa prawna uzasadniająca całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, a także powody, dla których dowody przedstawione przez poszkodowanego nie zostały uznane. Ubezpieczyciel powinien pouczyć osobę poszkodowaną o możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej i niestety ze względu na niezwykle częste przypadki zaniżania wartości odszkodowania przez ubezpieczycieli, sprawy te znajdują swój finał w Sądzie.


Jako kancelaria prawna reprezentujemy naszych Klientów, dochodząc należnego im odszkodowanie na drodze postępowania sądowego jak i przed sądowego. W zakładce wyroki znajdą Państwo wyroki sądowe z prowadzonych przez nas spraw. Jak można zauważyć, kwoty proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe były rażąco niskie w porównaniu z kwotami zasądzonymi przez Sąd. Jeśli doznali Państwo uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, a ubezpieczyciel zaniżył należne Państwu odszkodowanie, zapraszamy do kontaktu, nasi prawnicy podejmą odpowiednie kroki w celu uzyskania należnej wartości odszkodowania.

Powrót do listy Pytania do prawnika