Jaki jest wpływ przyczynienia się małoletniego do wypadku na uzyskanie odszkodowania?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Na polskich drogach codziennie dochodzi do wypadków, w których poszkodowanymi są małoletni, i jak nasza praktyka pokazuje, niestety często wypadki te są przez małoletnich powodowane. Jak wygląda kwestia odszkodowania, kiedy winę za powstanie zdarzenia drogowego ponosi wyłącznie dziecko?

Małoletni poniżej 13 roku życia

Polskie prawo wyróżnia dwie grupy małoletnich. Pierwszą są dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, osoby takie ze względu na swój stopień rozwoju psychofizycznego nie są w stanie właściwie kierować swym postępowaniem i na gruncie polskiego prawa zgodnie z art. 426 k.c. nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodą.

Drugą grupę stanowią dzieci powyżej 13 roku życia. Osoby te posiadają już ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a to oznacza, że ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. Osoby te mają już świadomość w zakresie konsekwencji podejmowanych przez siebie działań. Od tej reguły występują jednak wyjątki, gdy rozwój psychofizyczny dziecka jest wolniejszy od jego rówieśników

W tym artykule skupimy się na pierwszej grupie wiekowej, czyli na dzieciach, które nie ukończyły 13 roku życia.

Jak już zostało wspomniane, dzieci do 13 roku życia nie posiadają świadomości skutków swojego postępowania, zatem w przypadku gdy dojdzie do wypadku drogowego spowodowanego przez dziecko (np. wypadek spowodowany przez wbiegnięcie dziecka na jezdnię), Towarzystwo Ubezpieczeniowe w którym wykupiona była polisa OC pojazdu, które potrąciło dziecko – nie będzie mogło odmówić wypłat na rzecz małoletniego należnego świadczenia odszkodowawczego, ze względu na treść art. 426 k.c.
W polskim prawie kierujący pojazdem w przypadku wypadku drogowego z udziałem pieszego czy rowerzysty odpowiada na zasadzie ryzyka, a zatem nie ma konieczności udowadniania mu winy. W ramach wyjątku odpowiedzialność kierowcy może być wyłączona, wówczas, gdy wyłączną winę za wypadek ponosi poszkodowany np. poprzez wtargnięcie na jezdnię.

Jednak w odniesieniu do małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia nie można mówić o winie, a tym samym o szkodzie powstałej z wyłącznej winy poszkodowanego, co ma swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Ubezpieczyciel nawet w przypadku wyłącznej winy poszkodowanego będzie musiał wypłacić należne świadczenia takie jak odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia czy rentę na zwiększone potrzeby.

Należy jednak pamiętać, iż w stosunku do małoletnich ma zastosowanie przepis art. 362 k.c.,
„Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron” dlatego też, wypłacone świadczenie przez Ubezpieczyciela może zostać pomniejszone o procentowo określoną wartość, która odpowiada stopniowi, w jakim małoletni przyczynił się do powstałej szkody.

Kwestia ubiegania się o odszkodowanie dla małoletniego dziecka w sytuacji, gdy przyczyniło się ono do wypadku jest niezwykle skomplikowana. Towarzystwa Ubezpieczeniowe według swojego uznania nieprawidłowo stosują przepis art. 362 k.c., rażąco zawyżają przyczynienie małoletnich do szkody, co w konsekwencji skutkuje, iż wypłacone świadczenia są minimalne. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy naszej Kancelarii, która dzięki długoletniemu doświadczeniu, pomoże uzyskać jak najwyższe świadczenia odszkodowawcze na rzecz małoletniego poszkodowanego, zaś przyczynienie małoletniego do szkody będzie zgodne z aktualnym orzecznictwem Sądów Powszechnych oraz doktryny, nie zaś ze stanowiskiem jakie narzuca Ubezpieczyciel w toku postępowania likwidacyjnego.

Przykładem zastosowania przyczynienia zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądów Powszechnych jest sprawa o odszkodowanie, którą prowadziliśmy przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu.

Opis prowadzonej przez nas sprawy

Siedmioletnie dziecko wraz z matką udało się na wycieczkę rowerową. Podczas wykonywania manewru skrętu w lewo celem wjazdu na posesję domu, małoletnia zjechała na jezdnię i została potrącona przez nadjeżdżający z nadmierną prędkością motocykl. Dziecko w wyniku wypadku doznało poważnych obrażeń ciała, które skutkowały powstaniem długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na poziomie 35 %. Reprezentowana przez naszą Kancelarią małoletnia poszkodowana w toku postępowania likwidacyjnego otrzymała od Ubezpieczyciela jedynie kwotę 13.000,00 zł., która została pomniejszoną o 70% bowiem Ubezpieczyciel przyjął, iż przez niewłaściwe zachowaniem dziecko przyczyniło się na takim poziomie do wypadku. Pomimo odwołań ze strony pełnomocnika oraz przedstawiania licznej argumentacji wskazującej, iż przyczynienie u poszkodowanej nie powinno przekraczać więcej niż 10%, Towarzystwo nie zmieniło już swojego stanowiska i odmówiło jakiejkolwiek dopłaty na rzecz poszkodowanej. Przedmiotowa sprawa trafiła na drogę powództwa Cywilnego. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 14 lutego 2017 r., zasądził na rzecz małoletniej Powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię dopłatę kwoty 52.561,28,00 zł., tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami za zwłokę ubezpieczyciela. Sąd uznał, iż łączna kwota 60.000,00 zł, jest adekwatna do rozmiarów przedmiotowej szkody, jednakże w ocenie Sądu małoletnie dziecko przyczyniło się do szkody na poziomie 10% dlatego też globalna kwota zadośćuczynienia została obniżona o 10%.


Powrót do listy Pytania do prawnika