Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji związanych z wypadkiem komunikacyjnym

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo nie tylko ubiegać się o zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie ale również starać się o zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji powstałych w wyniku szkody. Prawo do zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji potwierdził Sąd Najwyższy Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. III CZP 63/15 o następującej treści:

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

Jak wskazuje uchwała obowiązek pokrycia tychże kosztów spoczywa na zakładzie ubezpieczeń sprawcy i wynika z art. 444 § 1 k.c.

Art. 444. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Obecnie wielu poszkodowanych decyduje się na skorzystanie z prywatnych placówek medycznych. Przesądza o tym zarówno fakt, że nie wszystkie zalecane świadczenia są dostępne w ramach powszechnej opieki zdrowotnej, ale także dostępność terminów, wysoka efektywność oraz jakość świadczonych usług medycznych w prywatnych klinikach.

Towarzystwa ubezpieczeniowe niejednokrotnie odmawiają wypłaty środków za leczenie prywatne, swą decyzję argumentując dostępnością większości usług medycznych w placówkach publicznych. Bywa, że zakład ubezpieczeń wymaga od poszkodowanego wykazania, iż wykorzystał on wszelkie możliwości podjęcia leczenia finansowanego w ramach NFZ.

Praktyki takie są niezgodne z prawem, bowiem przepisy nie określają, że poszkodowany zobowiązany jest do korzystania z usług placówek publicznych. Ponadto, jak czytamy na stronach Rzecznika Finansowego na podstawie art. art. 444 § 1 k.c. o środki na leczenie i rehabilitację można się starać przed ich faktycznym pokryciem, występując do towarzystwa ubezpieczeniowego o zaliczkę. W tym celu należy posiadać zalecenia lekarskie odnośnie sposobu leczenia, rehabilitacji. Z roszczeniem o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji można wystąpić także po zakończeniu leczenia, bądź po zakończeniu pewnych jego etapów. Bardzo istotne jest, by poszkodowany posiadał wszelkie rachunki, faktury, paragony związane z wydatkami na leczenie, gdyż wnosząc o ich zwrot niezbędne jest udowodnienie ich poniesienia.

Co istotne dla poszkodowanego, Sąd Najwyższy podał, że koszty leczenia w placówce prywatnej powinny być zwrócone poszkodowanemu, tylko wówczas jeżeli są celowe i konieczne. Ocena celowości i konieczności wydatków poniesionych na leczenie należy oczywiście do sądu, który rozpoznaje konkretną sprawę.

Przyjmuje się, że koszty leczenia prywatnego są konieczne i celowe, gdy:

  • Świadczenia wykraczają poza zakres świadczeń dostępnych w ramach powszechnej opieki zdrowotnej
  • Lub świadczenia takie są oferowane poszkodowanemu w czasie nieracjonalnym z medycznego punktu widzenia
  • Skorzystanie z leczenia prywatnego zwiększa szansę poszkodowanego na powrót do zdrowia (dzięki np. większej efektywności leczenia, czy wyższej jakości usługi medycznej)
  • Uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego ma poważny charakter i istnieje ryzyko śmierci poszkodowanego lub nieodwracalnego kalectwa

Kancelaria Prawna Subsydium dla osób poszkodowanych w wypadkach w ramach prowadzonego postępowania dochodzi od Towarzystw Ubezpieczeniowych nie tylko zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, ale również ubiega się o środki finansowe na pokrycie dalszych wydatków związanych z rehabilitacją i pobytem poszkodowanego w prywatnych placówkach medycznych. Kancelaria Prawna Subsydium współpracuje również z wyspecjalizowaną komercyjną placówką medyczną, która zajmuje się leczeniem i rehabilitacją osób najciężej poszkodowanych w wypadkach, w tym również osób znajdujących się w stanie śpiączki farmakologicznej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat placówki: www.subsydium.pl/oferta/rehabilitacja


Powrót do listy Pytania do prawnika