Kiedy po wypadku oprócz odszkodowania należy się renta?

Renta powypadkowa, renta po wypadku

Każdego dnia w wyniku wypadków komunikacyjnych wiele osób doznaje obrażeń ciała, i o ile złamanie ręki czy nogi w dłuższej perspektywie nie będzie mieć poważnych implikacji dla zdrowia, o tyle istnieją następstwa wypadków, które mogą mieć daleko idące konsekwencje.

Poszkodowany, który w wyniku wypadku utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby bądź zmniejszyły się jego widoki na przyszłość może ubiegać się od ubezpieczyciela o rentę z polisy OC sprawcy wypadku.

Renta powypadkowa przysługuje poszkodowanemu niezależnie od odszkodowania i zadośćuczynienia. Zgodnie z art.  444 § 2 Kodeksu Cywilnego istnieją trzy przesłanki nabycia prawa do renty.

  • Zwiększenie potrzeb
  • Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej
  • Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość

Zwiększenie potrzeb

Dochodzenie renty z polisy OC sprawcy wypadku jest możliwe, gdy na skutek obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego. Dotyczy to sytuacji, w której w konsekwencji poniesionego uszczerbku na zdrowiu zwiększają się koszty utrzymania poszkodowanego wynikające np. z konieczności długotrwałego leczenia i rehabilitacji, czy zapewnienia poszkodowanemu opieki w zakresie realizacji jego codziennych potrzeb.

Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej

Renta z tytułu utraconego dochodu przysługuje poszkodowanemu jeśli w skutek wypadku utracił on możliwość do wykonywania pracy zarobkowej. Wówczas przy ustalaniu wysokości renty z polisy OC sprawcy wypadku na rzecz osoby poszkodowanej uwzględnia się wszelkie uzyskiwane przez niego dochody, także te nieregularne, a także dochody, których uzyskanie w przyszłości było wysoce prawdopodobne, uwzględniwszy rozwój kariery zawodowej poszkodowanego.

Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość

Otrzymanie renty z polisy OC sprawcy na podstawie przesłanki dotyczącej zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość jest możliwe wówczas, gdy obrażenia, jakie poniósł poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego uniemożliwiają mu jego dalszy rozwój, jak np. pójście na studia, czy rozwój kariery sportowej. Przesłanka ta zazwyczaj dotyczy osób młodych, ze względu na fakt, iż miały przed sobą więcej możliwości rozwoju, czy budowania kariery, co więcej będą musiały zmagać się ze skutkami wypadku przez dłuższy okres.

Przepisy polskiego prawa na mocy art. 447 Kodeksu Cywilnego przewidują także możliwość dokonania tzw. kapitalizacji renty. Renta wypłacona w postaci jednorazowego odszkodowania może zostać przyznana przez sąd na żądanie poszkodowanego w wyjątkowych okolicznościach. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których poszkodowany w wypadku na skutek odniesionych obrażeń stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania pozwoli mu na zawodowe przekwalifikowanie się.

Niezależnie od rodzaju świadczenia o jakie poszkodowany chce się ubiegać, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, który w Państwa imieniu sformułuje roszczenie, a także przygotuje odpowiednią argumentację dla towarzystwa ubezpieczeniowego, jak również w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa przed sądem w roli oskarżyciela poszkodowanego.

Kancelaria Prawna Subsydium posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o przyznanie renty powypadkowej poparte korzystnymi dla swoich Klientów wyrokami. Opis jednej z takich spraw prezentujemy poniżej. Więcej wyroków znajdą Państwo na stronie wyroki.

Opis prowadzonej przez nas sprawy

W 2008 roku, doszło do bardzo groźnego wypadku drogowego, w którym krytycznych obrażeń ciała w tym urazów czaszkowo-mózgowych doznał 24 letni Powód reprezentowany przez naszą Kancelarie. Od dnia wypadku poszkodowany pozostawał w śpiączce mózgowej, bez kontakt ze światem zewnętrznym, nie reagował na bodźce słuchowe, dotykowe ani wzrokowe, nie poruszał kończynami ani głową. Wymagał 24 godzinnej opieki na dobę, był niezdolny do samodzielnej egzystencji bez pomocy osób trzecich. W toku postępowania likwidacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło poszkodowanemu jedynie kwotę 200.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, uznając iż jest to kwota odpowiednia do rozmiarów szkody. Pomimo licznych odwołań naszej Kancelarii od wydanej decyzji, Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko, dlatego też sprawa trafiła na drogę postępowania cywilnego. Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od Pozwanej Spółki na rzecz naszego Mandanta dopłatę kwoty 600.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia, przyznał rentę w wysokości 10.230,00 zł, płatną do dnia 10-go każdego następującego po sobie miesiąca począwszy od maja 2011 r., ustalił, iż strona Pozwana odpowiada za przyszłe skutki wypadku z 2008 r. Reprezentowany przez naszą Kancelarię poszkodowany, otrzymał łączną kwotę 1.000.000,00 zł, tytułem zadośćuczynienia (800.000,00 zł + 200.000,00 zł odsetki za zwłokę Towarzystwa Ubezpieczeniowego), oraz rentę płatną co miesiąc. Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe złożyło apelację od całości przedmiotowego wyroku. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. oddalił apelację Pozwanej Spółki.


Powrót do listy Pytania do prawnika