Czy aby starać się o odszkodowanie konieczne jest zakończenie leczenia?

Odszkodowanie przed zakończeniem leczenia

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w dochodzeniu odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych często spotykamy się z pytaniem ze strony Klienta - osoby poszkodowanej, czy aby starać się o odszkodowanie za obrażenia ciała w wypadku z polisy OC sprawcy, konieczne jest zakończenie leczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma takiego obowiązku, co więcej szkodę warto zgłosić jak najszybciej. Po pierwsze dlatego, że na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek wypłacenia poszkodowanemu kwoty bezspornej z tytułu zadośćuczynienia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody - czyli kwoty należnej poszkodowanemu, która pozostaje poza sporem o wysokość odszkodowania. Drugim powodem, dla którego warto zgłosić szkodę przed zakończeniem leczenia jest bieg przedawnienia.

Bezsporna kwota zadośćuczynienia

To na osobie poszkodowanej spoczywa ciężar zgłoszenia szkody. Przepisy obowiązujące w zakresie zawiadomienia o szkodzie nie nakazują, by dokonać zgłoszenia szkody dopiero po zakończonym leczeniu. Zgłoszenie szkody może nastąpić zatem już w dniu zdarzenia, które spowodowało szkodę. Podczas zgłaszania szkody należy wskazać szczegółowo okoliczności, które składają się na poniesioną szkodę. Tutaj znów należy zwrócić uwagę, że to na osobie poszkodowanej spoczywa obowiązek udowodnienia wysokości poniesionej szkody. W procesie dochodzenia odszkodowanie najważniejsze znaczenie ma dokumentacja medyczna, jednak kompletna dokumentacja nie jest wymagana w momencie zgłaszania szkody przed zakończeniem leczenia. Dlatego też jeśli zgłoszenie ma miejsce przed zakończeniem leczenia, a poszkodowany nie dysponuje jeszcze pełną dokumentacją medyczną, gdyż leczenie jest w trakcie, dokumentację medyczną można uzupełnić w toku likwidacji szkody. W takim przypadku odszkodowanie może zostać wypłacone w transzach. Towarzystwo Ubezpieczeniowe po przeanalizowaniu dostarczonej przez poszkodowanego dokumentacji stwierdzającą doznane urazy, pierwszą wypłatę odszkodowania może wypłacić w postaci wspomnianej wcześniej kwoty bezspornej. Kolejna wypłata następuje po dostarczeniu przez poszkodowanego dalszych dokumentów, które mają wpływ na wysokość odszkodowania.

Przedawnienie roszczenia

Bywa, że obrażenia doznane w wypadku komunikacyjnym są tak poważne, że leczenie oraz rehabilitacja są długotrwałe i trwają latami. Dlatego też bardzo ważne jest, by zgłosić szkodę jeszcze przed zakończeniem leczenia, ze względu na to, by nie doszło do przedawnienia roszczenia. Terminy przedawnienia roszczenia są uregulowane przepisami Kodeksu Cywilnego.

W art. 4421 § 1 k.c. ustawodawca sformułował ogólne reguły określające termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym:

  • przedawnienie następuje z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia - jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę

Jednocześnie w prawie zostały określone dwa istotne odstępstwa od tych reguł:

  • dla przedawnienia roszczeń deliktowych, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (art. 4421 § 2 k.c.) – roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na fakt, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia;
  • dla roszczeń o naprawienie szkód na osobie (art. 4421 § 3 k.c.) – przedawnienie roszczeń nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W przypadku ciężkich obrażeń, kiedy proces leczenia i rehabilitacji może potrwać dłużej niż 3 lata, a jednocześnie nie ma przesłanek do zastosowania dłuższego niż 3 lata terminu przedawnienia, czekanie na zakończenie leczenia mogłoby spowodować przekroczenie ustawowego terminu, w którym można starać się o odszkodowanie, a zatem i utratę możliwości otrzymania odszkodowania.

Uzasadnienie roszczenia

Tak jak to już zostało wspomniane, to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia wysokości poniesionej szkody, dlatego też należy zbierać wszelkie dokumenty potwierdzające odniesione obrażenia, czyli w głównej mierze dokumentację medyczną. Należy zbierać także paragony, rachunki i faktury dokumentujące koszty poniesione w związku z uszkodzeniami ciała i rozstrojem zdrowia.Co istotne, w 2016 roku Sąd Najwyższy w swoim wyroku potwierdził, że ubezpieczyciel powinien pokryć również celowe i uzasadnione koszty leczenia oraz rehabilitacji, które nie są refundowane przez NFZ. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość korzystania z prywatnych placówek medycznych, kiedy czas oczekiwania na dostęp do publicznej służby zdrowia jest stosunkowo długi.

Więcej o zwrocie kosztów leczenia i rehabilitacji znajdą Państwo w artykule Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji związanych z wypadkiem komunikacyjnym. W artykule Jakie świadczenia należą się poszkodowanemu najdą Państwo informacje na temat tego o jakie środki finansowe można starać się w przypadku doznania obrażeń w wypadku komunikacyjnym.

Kancelaria Prawna Subsydium posiada wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach, których leczenie i rehabilitacja, ze względu na rozległy charakter obrażeń były długotrwałe, a co za tym idzie bardzo kosztowne. Naszą rolą jest sformułowanie roszczenia, tak, by przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowanie w pełni pokryło koszty poniesione w związku z doznanymi obrażeniami i ich konsekwencjami w codziennym życiu. Nasze zaangażowanie w uzyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania potwierdzają wyroki, jakie zapadły w prowadzonych przez nas sprawach o odszkodowanie.


Powrót do listy Pytania do prawnika