Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdym zawodzie, a jego charakter uzależniony będzie w dużej mierze od rodzaju wykonywanej pracy. Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy otrzymuje jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Zazwyczaj wysokość przyznanych świadczeń przez ZUS, jest nieadekwatna do rozmiarów szkody oraz doznanego uszczerbku na zdrowiu przez osobę poszkodowaną. W uzasadnionych przypadkach, poszkodowany może ubiegać się również o zadośćuczynienie i odszkodowanie od swojego pracodawcy, jednakże przyznane świadczenie jest pomniejszane od kwot wypłaconych przez ZUS.

Wypadek przy pracy - czym jest?

Zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadkiem przy pracy jest:
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podanej definicji (zdarzenie musi być nagłe, być wywołane przez czynniki zewnętrzne, powodować uraz lub śmierć oraz mieć związek z pracą). Za wypadek przy pracy uznaje się również nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, które nastąpiło podczas świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.

Postępowanie po wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy należy bezzwłocznie zgłosić pracodawcy. To na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o zaistnieniu wypadku jak również innych organów np. Policji. Dokumentem poświadczającym zaistnienie wypadku oraz wszelkie okoliczności zdarzenia jest protokół powypadkowy. W tym miejscu należy podkreślić, iż osoba poszkodowana, przed podpisaniem protokołu powypadkowego winna dokładnie go przeczytać. W przypadku jego niezgodności z okolicznościami powstania szkody oraz przebiegu wypadku, pracownik winien złożyć zastrzeżenia do protokołu, jak również niezwłocznie skontaktowania się z profesjonalną Kancelarią.

Świadczenia po wypadku

Osoba poszkodowana w wypadku przy pracy może starać się o odszkodowanie zarówno z ZUS-u, jak i od pracodawcy.

  • Odszkodowanie wypłacane z ZUS - są to świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego (takie jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu), na które składki są odprowadzane przez pracodawcę;
  • Odszkodowanie od pracodawcy, a co częstsze - od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dodatkowo osoby posiadające ubezpieczenie NNW, czy ubezpieczenie grupowe mogą starać się o odszkodowanie z tych polis. O odszkodowanie mogą starać się także członkowie rodziny poszkodowanego, wówczas, gdy poniósł on śmierć w wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy

Oprócz ubiegania się o świadczenia wypłacane przez ZUS, osoby poszkodowane w wypadku przy pracy mają możliwość dochodzenia roszczeń od pracodawcy, czy coraz częściej od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym pracodawca posiada polisę OC,. Roszczeń dochodzić można na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, określających odpowiedzialność za czyn niedozwolony. Wynika z tego, że pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy może ubiegać się o świadczenia od pracodawcy, jeśli to pracodawca ponosi winę za wypadek (np. poprzez niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów BHP). W pierwszej kolejności poszkodowany powinien dowieść, iż doznał uszczerbku na zdrowiu. Tu ważne jest kompletowanie dokumentacji medycznej i dokumentowanie wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją. Na poszkodowanym spoczywa również udowodnienie winy pracodawcy, jak również wykazanie, że istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy wypadkiem a powstaniem szkody. Warto jednak zwrócić uwagę, że niektórzy pracodawcy ponoszą zaostrzoną odpowiedzialność za wypadki przy pracy, kształtowaną na zasadzie ryzyka. Dotyczy to branż o podwyższonym stopniu zagrożenia wypadkiem i przedsiębiorstw oraz zakładów takich jak: huty, kopalnie i zakłady energetyczne, wodociągowe, firmy budowlane. W takim przypadku poszkodowany może starać się o uzyskanie odszkodowania nawet wówczas, gdy ze strony pracodawcy nie nastąpiły żadne uchybienia.

Odszkodowania od pracodawcy w praktyce

Konfrontując odszkodowania uzyskane od pracodawcy ze świadczeniami wypłacanymi przez ZUS, można z całą stanowczością stwierdzić, że wysokość tych pierwszych kształtuje się o wiele korzystniej, a to ze względu na brak określonych limitów, które obowiązują w odniesieniu do świadczeń z ZUS. Natomiast w przypadku otrzymania jednorazowego odszkodowania z ZUS, świadczenie odszkodowawcze przyznane przez pracodawcę, jest obniżane o kwotę wypłaconą przez ZUS. W swojej praktyce posiadamy wiele korzystnych dla naszych Klientów wyroków sądowych dotyczących spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, z których treścią można zapoznać się w zakładce Wyroki. Jeśli ulegli Państwo wypadkowi przy pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi prawnicy sformułują w Państwa imieniu roszczenie, by mogli Państwo ubiegać się o maksymalną kwotę odszkodowania ze wszelkich możliwych źródeł. 


Powrót do listy Pytania do prawnika