Odszkodowanie dla pasażera pojazdu.

Pasażerowi pojazdu, który uległ wypadkowi przysługuje prawo do odszkodowania, które wypłacane jest z obowiązkowej polisy OC sprawcy zdarzenia. Dotyczy to również pasażerów, którzy znajdowali się w pojeździe sprawcy wypadku, jak również właściciela pojazdu znajdującego się na miejscu pasażera – w tym przypadku odszkodowanie wypłacane jest z polisy jego własnego pojazdu.

Możliwość dochodzenia odszkodowania mają również pasażerowie pojazdu, dla których kierujący pojazdem i jednocześnie sprawca wypadku był osobą bliską. Towarzystwa Ubezpieczeniowe często w takich przypadkach kwestionowały możliwość dochodzenia praw, jednakże polskie prawo umożliwia dochodzenie odszkodowania z polisy OC bez względu na pokrewieństwo, nawet wówczas, gdy pasażer jest współwłaścicielem pojazdu. Dotyczy to również wypadku, w którym pasażer poniósł śmierć – rodzina ma prawo dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy, pomimo, że sprawcą była osoba bliska.

W polskim prawie odpowiedzialność kierowcy wobec poszkodowanych opiera się na zasadzie winy lub ryzyka.

Odpowiedzialność sprawcy wypadku na zasadzie winy oznacza odpowiedzialność za czyny, które są sprzeczne z prawem. Jeśli kierowca przewożąc pasażera, spowoduje wypadek naruszając przepisy celowo i w sposób świadomy (np. prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości, lub świadomie nie przestrzegając przepisów ruchu drogowego), wówczas kierowca ten będzie zobowiązany zadośćuczynić poszkodowanemu pasażerowi. Odpowiedzialność kierowcy na zasadzie winy dotyczy przewozów tzw. grzecznościowych, czyli nieodpłatnych (w tym przejazdów autostopem).

Inaczej jest w przypadku przewozów wykonywanych odpłatnie. Wówczas odpowiedzialność sprawcy opiera się na zasadzie ryzyka, zatem już sam fakt prowadzenia pojazdu powoduje domniemanie odpowiedzialności za powstałe szkody. Innymi słowy samo zaistnienie zdarzenia, w którym pasażer dozna uszkodzenia ciała, zobowiązuje kierowcę do poniesienia wszelkich konsekwencji związanych z zadośćuczynieniem poszkodowanemu.

Powyższe zasady określania odpowiedzialności istotne są z punktu widzenia podstawy dochodzenia odszkodowania przez pasażera.

W razie ewentualności wypadku, podczas którego pasażer był przewożony nieodpłatnie, konieczne będzie wykazanie winy kierującego pojazdem, zaś w przypadku przewozu wykonywanego odpłatnie nie trzeba udowadniać winy kierującego, gdyż za zdarzenie odpowiada on na zasadzie ryzyka.

Pasażer może domagać się odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia – dotyczy to sytuacji, w której doznał on obrażeń ciała oraz poniósł koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Dodatkowo poszkodowanemu może zostać przyznane zadośćuczynienie, które zrekompensuje cierpienia psychiczne związane z wypadkiem.

Jeśli właściciel pojazdu posiadał wykupioną polisę NNW, pasażer może również ubiegać się o wypłacenie odszkodowania z tej polisy. Odszkodowanie z polisy NNW jest świadczeniem niezależnym i nie wpływa na wysokość odszkodowania z OC sprawcy, czy zadośćuczynienia.


Powrót do listy Pytania do prawnika