Pytania do prawnika

Odszkodowanie z tytuł nieodpłatnej opieki sprawowanej przez osoby bliskiej

Odszkodowanie z tytuł nieodpłatnej opieki sprawowanej przez osoby bliskie

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym mają prawo ubiegać się od towarzystwa ubezpieczeniowego o odszkodowanie obejmujące koszty leczenia i rehabilitacji. Co jednak, gdy opieka nad poszkodowanym sprawowana jest nieodpłatnie, przez osoby bliskie?

Jak napisać wniosek o odszkodowanie?

Trwały uszczerbek na zdrowiu a zadośćuczynienie

Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym doznanej krzywdy, zarówno fizycznej jak i psychicznej i choć przepisy prawa nie regulują czynników, jakie powinien brać pod uwagę sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na wysokość tego świadczenia.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie?

Jak napisać wniosek o odszkodowanie po wypadku?

Odszkodowanie powypadkowe oraz zadośćuczynienie są świadczeniami przysługującymi osobom, które na skutek wypadku komunikacyjnego, doznały uszczerbku na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym. Roszczenia te wypłacane są z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku. Aby otrzymać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie należy zwrócić się z wnioskiem do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiona została polisa OC. Wniosek taki powinien zawierać komplet informacji na temat wypadku, jego następstw, jak również żądanie finansowe. Jak napisać wniosek o odszkodowanie po wypadku? Zapraszamy do lektury

Komu przysługuje zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej?

Komu przysługuje prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej?

Osoby, które doświadczyły śmierci osoby bliskiej, zwłaszcza jeśli nastąpiła ona nagle, na skutek wypadku drogowego, doświadczają niewyobrażalnego wręcz cierpienia i poczucia straty. Do tego dochodzą negatywne skutki utraty najbliższej osoby, wiążące się ze sferą materialną, gdy zmarły był żywicielem rodziny, bądź jego dochody przyczyniały się do funkcjonowania gospodarstwa domowego. W przypadku utraty osoby najbliższej, rodzina oraz bliscy zmarłego mogą dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Jednak tu nasuwa się pytanie, komu przysługuje prawo do otrzymania świadczeń za śmierć osoby najbliższej.

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia?

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie jako świadczenie wypłacane na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, ma na celu zrekompensowanie doznanej krzywdy, zarówno fizycznej - odczuwanej jako ból i inne dolegliwości natury zdrowotnej, jak i psychicznej - trauma po wypadku, lęk, poczucie bezradności, cierpienie psychiczne spowodowane kalectwem, czy oszpeceniem. Zadośćuczynienie rekompensuje zatem szkody o charakterze niemajątkowym, czym różni się od odszkodowania, które ma na celu naprawienie szkody majątkowej.

Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie

Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie?

Osoby poszkodowane na skutek wypadku, bardzo często zmuszone są ponosić nagłe i nieoczekiwane koszty związane z powstaniem szkody. Niemal zawsze, koszty te są bardzo wysokie, dlatego też ważnym jest by osoba poszkodowana jak najszybciej zgłosiła szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku posiadał polisę OC. Po dokonaniu zgłoszenia szkody, należy uzbroić się w cierpliwość, bowiem nie zawsze Ubezpieczyciel niezwłocznie rozpatrzy nasz wniosek.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdym zawodzie, a jego charakter uzależniony będzie w dużej mierze od rodzaju wykonywanej pracy. Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy otrzymuje jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Zazwyczaj wysokość przyznanych świadczeń przez ZUS, jest nieadekwatna do rozmiarów szkody oraz doznanego uszczerbku na zdrowiu przez osobę poszkodowaną.

Odszkodowanie przed zakończeniem leczenia

Czy aby starać się o odszkodowanie konieczne jest zakończenie leczenia?

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w dochodzeniu odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych często spotykamy się z pytaniem ze strony Klienta - osoby poszkodowanej, czy aby starać się o odszkodowanie za obrażenia ciała w wypadku z polisy OC sprawcy, konieczne jest zakończenie leczenia.

Wpływ przyczynienia się małoletniego do wypadku na uzyskanie odszkodowania

Kiedy po wypadku oprócz odszkodowania należy się renta?

Każdego dnia w wyniku wypadków komunikacyjnych wiele osób doznaje obrażeń ciała, i o ile złamanie ręki czy nogi w dłuższej perspektywie nie będzie mieć poważnych implikacji dla zdrowia, o tyle istnieją następstwa wypadków, które mogą mieć daleko idące konsekwencje.

Wpływ przyczynienia się małoletniego do wypadku na uzyskanie odszkodowania

Jaki jest wpływ przyczynienia się małoletniego do wypadku na uzyskanie odszkodowania

Na polskich drogach codziennie dochodzi do wypadków, w których poszkodowanymi są małoletni, i jak nasza praktyka pokazuje, niestety często wypadki te są przez małoletnich powodowane. Jak wygląda kwestia odszkodowania, kiedy winę za powstanie zdarzenia drogowego ponosi wyłącznie dziecko?

Wypadek drogowy - odpowiedzialność na zasadzie winy oraz ryzyka

Odpowiedzialność za wypadek na zasadzie winy oraz na zasadzie ryzyka

W polskim prawie odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wypadku kształtuje się w dwojaki sposób - w zależności od okoliczności zdarzenia może być oparta na zasadzie winy lub zasadzie ryzyka.

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie

Kiedy przedawnia się roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie wobec zakładu ubezpieczeń z polisy OC sprawcy?

Instytucja przedawnienia sprowadza się do usunięcia stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez bardzo długi czas nie wykonuje swoich praw podmiotowych, nie realizuje przysługujących mu roszczeń.

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji związanych z wypadkiem komunikacyjnym

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo nie tylko ubiegać się o zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie ale również starać się o zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji powstałych w wyniku szkody.

Czy odszkodowanie może zostać obniżone?

Podwyżki cen OC

Podwyżki cen OC rozpoczęły się na początku 2015 roku i od tamtej pory składki systematycznie pną się w górę. W tej sytuacji właściciele starszych modeli oraz stosunkowo niedrogich samochodów lub osoby sporadycznie poruszające się nimi będą musieli przemyśleć decyzję o opłacalności dalszego posiadania auta lub w ostateczności o jego sprzedaży.

Czy zadośćuczynienie może zostać obniżone?

Czy zadośćuczynienie może zostać obniżone?

WZgodnie z art. 362 k.c. jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub jej zwiększenia obowiązek naprawienia szkody ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza stopnia winy obu stron. Poszkodowany przyczynia się do powstania szkody, jeżeli jego zachowanie się jest adekwatną współprzyczyną powstania szkody w ogóle (art. 361 k.c.).

Różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem

Różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Wieloletnia praktyka w prowadzeniu spraw o odszkodowanie pozwoliła na wypracowanie wniosku, iż termin zadośćuczynienia oraz odszkodowania często bywa mylonym przez klientów lub używany zamiennie.

Odszkodowanie dla pasażera pojazdu

Sprawca wypadku nie posiada polisy OC, co wówczas?

W sytuacji w której wypadek lub kolizja zostały spowodowane przez osoba, która nie posiadała ważnej polisy ubezpieczeniowej OC, należy niezwłocznie wezwać na miejsce zdarzenia policję.

Odszkodowanie dla pasażera pojazdu

Odszkodowanie dla pasażera pojazdu.

Pasażerowi pojazdu, który uległ wypadkowi przysługuje prawo do odszkodowania, które wypłacane jest z obowiązkowej polisy OC sprawcy zdarzenia. Dotyczy to również pasażerów, którzy znajdowali się w pojeździe sprawcy wypadku, jak również właściciela pojazdu znajdującego się na miejscu pasażera – w tym przypadku odszkodowanie wypłacane jest z polisy jego własnego pojazdu.

Poślizgnięcie na chodniku a odszkodowanie

Poślizgnięcie na chodniku, a odszkodowanie.

Zima, a także początek wiosny jest okresem, w którym wzrasta odsetek odnotowywanych szkód osobowych takich jak złamania, skręcenia, zwichnięcia kończyn. Najczęstszą przyczyną tych obrażeń ciała jest przewrócenie się na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku.

Jak szybko należy zgłosić powstanie szkody

Jak szybko należy zgłosić powstanie szkody?

Szkodę można zgłosić, jeżeli roszczenia nie są przedawnione:
Art. 421 § 1. k.c. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jak wygląda likwidacja szkody?

Jak wygląda likwidacja szkody?

Art. 16 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej: Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Jakie świadczenia należą się poszkodowanemu

Jakie świadczenia należą się poszkodowanemu?

Udział w wypadku komunikacyjnym
Art. 444 § 1. k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czy odszkodowanie może zostać ograniczone

Czy odszkodowanie może zostać ograniczone?

Zgodnie z art. 362 k.c., może się zdarzyć taka sytuacja.
Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.