• Zaufaj

  Doświadczeniu

  Jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii odszkodowawczych działających na polskim rynku. W swoim dorobku mamy setki spraw, wygranych dla naszych Klientów

 • Kancelaria Prawna

  Subsydium

  Skuteczna pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach. Pomocna dłoń dla Ciebie i Twoich bliskich

 • Jesteśmy

  Dla Ciebie

  Poprowadzimy Twoją sprawę rzetelnie, służąc wsparciem na każdym jej etapie. Nasi prawnicy pomogą w dopełnieniu formalności, a także będą reprezentować Cię w kontaktach z Towarzystwem Ubezpieczeń i Sądem

 • Pomagamy

  Kompleksowo

  Współpracujemy z wyspecjalizowaną, komercyjną placówką medyczną, która zajmuje się rehabilitacją osób najciężej poszkodowanych w wypadkach

Brak opłat wstępnych

Nie pobieramy od Państwa żadnych opłat za pomoc prawną przed i w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie otrzymujemy dopiero wówczas, kiedy Państwo otrzymają zaliczkę od ubezpieczyciela.

Doświadczeni prawnicy

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, w skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni prawnicy, wyspecjalizowaniu w dochodzeniu odszkodowań. Zapewniamy profesjonalizm i świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Obsługa spraw w całym kraju

Oferujemy pomoc prawną w uzyskiwaniu odszkodowań na terenie Krakowa, jak i całego kraju. Dla Państwa komfortu spotkanie z naszym prawnikiem może odbyć się w miejscu Państwa zamieszkania.

Kancelaria Prawna Subsydium - Jesteśmy dla Ciebie

 • Odszkodowania komunikacyjne
 • Odszkodowania majątkowe
 • Odszkodowania osobowe
 • Odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej
 • Odszkodowania za wypadki za granicą

Kancelaria prawna Subsydium powstała w 2001 roku w Krakowie, jako jedna z pierwszych, zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. Obszarem naszej działalności jest zarówno stolica Małopolski, jak i teren całego kraju.

Kancelaria Subsydium to zespół prawników, którzy swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystują w profesjonalnej pomocy oraz doradztwie w odzyskiwaniu odszkodowań komunikacyjnych, osobowych, jak również majątkowych.

Przez lata naszej działalności pomogliśmy setkom Klientów, którzy dzięki współpracy z naszą kancelarią uzyskali należne im odszkodowania. Naszym Klientom proponujemy najkorzystniejsze i najbardziej optymalne rozwiązania, które pomogą w pełni zaspokoić ich roszczenia względem instytucji ubezpieczeniowych. Kancelaria w swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej.

Odszkodowania Kraków - Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyroki sądowe

Prezentujemy Pań­stwu wy­bra­ne wy­ro­ki sądowe, celem uka­za­nia jakie kwoty uzy­sku­je­my dla na­szych Klien­tów, uświa­do­mie­nia jak dzia­ła­ją To­wa­rzy­stwa Ubez­pie­cze­nio­we oraz jakie kwoty są obec­nie przyj­mo­wa­ne przez Sądy Po­wszech­ne.

Więcej

Rehabilitacja

Kan­ce­la­ria Praw­na Sub­sy­dium współ­pra­cu­je z wy­spe­cja­li­zo­wa­ną, ko­mer­cyj­ną pla­ców­ką me­dycz­ną, która zaj­mu­je się re­ha­bi­li­ta­cją osób naj­cię­żej po­szko­do­wa­nych w wy­pad­kach. Koszt rehabilitacji pokrywany jest w całości przez Ubezpieczyciela.

Więcej

Pytania do prawnika

Na pytania dotyczące odszkodowań odpowiadają nasi prawnicy, doświadczeni praktycy, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem spraw z zakresu odszkodowań, reprezentując Klientów kancelarii w kontaktach z Ubezpieczycielem oraz przed Sądem.

Więcej